Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất theo TT 119

Mẫu thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất Mẫu số 01-1/LPTB (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).

 TÊN CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN THUẾ
RA THÔNG BÁO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ………………/TB…. ………., ngày……….tháng ……..năm ……

THÔNG BÁO NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT

 
Căn cứ hồ sơ và Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính số………../ VPĐK ngày….tháng…….năm 201… của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ………..…………, hoặc căn cứ hồ sơ của người nộp lệ phí trước bạ, cơ quan thuế……………………….. thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất như sau:

I. ĐỊNH DANH VỀ NGƯỜI NỘP THUẾ:
1.Tên chủ tài sản:        
2. Mã số thuế (nếu có): ………………………………………………..        
3. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền LPTB:        
4. Đại lý thuế (nếu có) :       
5. Mã số thuế: :         
6.  Địa chỉ:  .:  

II. ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN
1. Thửa đất số:……………………………Tờ bản đồ số:   
Số nhà…      Đường phố….         Thôn (ấp, bản, phum, sóc)…….xã (phường)      
2. Loại đất     
3. Loại đường/khu vực:      
4. Vị trí (1, 2, 3, 4…)
5. Cấp nhà:………………………………..Loại nhà:
6. Hạng nhà
7. Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà:               
8. Diện tích nhà, đất tính lệ phí trước bạ (m2):     
8.1. Đất:         
8.2. Nhà (m2 sàn nhà):          
9. Đơn giá một mét vuông sàn nhà, đất tính lệ phí trước bạ (đồng/m2):          
9.1. Đất:         
9.2. Nhà (theo giá xây dựng mới):    

III. LPTB DO CƠ QUAN THUẾ TÍNH:
1. Tổng giá trị nhà, đất tính lệ phí trước bạ:        
1.1. Đất (8.1 x 9.1):    
2.2. Nhà (7 x 8.2 x 9.2):         
2. Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp (đồng):          
(Viết bằng chữ:……………………………………………………………….)
Nộp theo chương ……loại…….khoản…………hạng……….mục……….tiểu mục
3. Địa điểm nộp        
4. Thời hạn nộp tiền: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày người nộp thuế nhận được thông báo này. Quá thời hạn nêu trên mà người nộp thuế chưa nộp thì mỗi ngày chậm nộp phải trả tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế.
 
5. Trường hợp không  thu lệ phí trước bạ : Chủ tài sản thuộc diện không phải nộp LPTB theo quy định tại  (ghi rõ căn cứ theo VBQPPL áp dụng)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
6. Trường hợp miễn nộp lệ phí trước bạ: Chủ tài sản thuộc diện được miễn nộp LPTB theo quy định tại (ghi rõ căn cứ theo VBQPPL áp dụng)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với …(tên cơ quan thuế)… theo số điện thoại: ………………………. địa chỉ: …………………………….
(Cơ quan thuế)…………. thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./.
 

NGƯỜI  NHẬN  THÔNG BÁO

NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

Ngày ..…. tháng ..…. năm 201…..…

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có) 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ
 RA THÔNG BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

II – PHẦN XỬ LÝ PHẠT CHẬM NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (dành cho cơ quan thu tiền):
1. Số ngày chậm nộp lệ phí trước bạ so với thông báo của cơ quan Thuế:
2. Số tiền phạt chậm nộp lệ phí trước bạ (đồng):
(Viết bằng chữ:

 

…………, ngày …….. tháng ……… năm                                            
           THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THU TIỀN
                   (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)   

 


Tải về:
 Các bạn muốn tải về có thể:

– Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-
CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC (APECTAX)
Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: Ketoanthueapec.com
————————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan