Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Mẫu số 02/KK-TNCN theo TT 156

Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Mẫu số 02/KK-TNCN mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công)
[01] Kỳ tính thuế: Tháng……năm hoặc quý………năm ………
[02] Lần đầu:               [03] Bổ sung lần thứ:

 
[04] Tên người nộp thuế:………………………………….

  [05] Mã số thuế:                            

[06] Địa chỉ: …………………………………………………..
[07] Quận/huyện: ………………… [08] Tỉnh/thành phố: ……………………….
[09] Điện thoại:………………..[10] Fax:…………..[11] Email: …………
[12] Tên đại lý thuế (nếu có):…..………………………….

   [13] Mã số thuế:                            

[14] Địa chỉ: ……………………………………………
[15] Quận/huyện: …………………. [16] Tỉnh/thành phố: ……………………….
[17] Điện thoại: ……………………  [18] Fax: ………. [19] Email: ………………….
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số: ……………..Ngày:……………………..

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Đơn vị tính Số người/
Số tiền
1 Tổng số người lao động: [21] Người  
Trong đó: Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động [22] Người  
2 Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế [23]=[24]+[25] [23] Người  
2.1 Cá nhân cư trú [24] Người  
2.2 Cá nhân không cư trú [25] Người  
3 Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT)
trả cho cá nhân [26]=[27]+[28]+[29]
[26] VNĐ  
3.1 Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động [27] VNĐ  
3.2 Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động [28] VNĐ  
3.3 Cá nhân không cư trú [29] VNĐ  
4 Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc
diện
phải khấu trừ thuế [30]=[31]+[32]+[33]
[30] VNĐ  
4.1 Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động [31] VNĐ  
4.2 Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động [32] VNĐ  
4.3 Cá nhân không cư trú [33] VNĐ  
5 Tổng số thuế thu nhập cá nhân
đã khấu trừ[34]=[35]+[36]+[37]
[34] VNĐ  
5.1 Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động [35] VNĐ  
5.2 Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động [36] VNĐ  
5.3 Cá nhân không cư trú [37] VNĐ  

 Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI L THUẾ
Họ và tên: …………
Chứng chỉ hành nghề số:…..

                             .…,ngày ……tháng ……..năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Để hiểu rõ hơn mời các bạn xem thêm: Cách lập tờ khai thuế TNCN mẫu 02KK-TNCN

Tải về:
– Các bạn muốn tải về để lại mail ở phần bình luận phía dưới, APECTAX sẽ gửi mẫu đơn cho các bạn

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-
CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC (APECTAX)
Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: Ketoanthueapec.com
————————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan