Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng mẫu số 04 – TT

Giấy thanh toán tạm ứng là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán.

Đơn vi:………..Bộ phận:……….

Mẫu số: 04 – TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

 

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG

Ngày …tháng …năm …

 Số: …………….

Nợ: …………….

Có: …………….

– Họ và tên người thanh toán: …………………………………………………………………………….
– Bộ phận (hoặc địa chỉ): ………………………………………………………………………………….
– Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải

Số tiền

A 1
I- Số tiền tạm ứng ……………………………..
1.     Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết ……………………………..
1.     Số tạm ứng kỳ này: ……………………………..
– Phiếu chi số: ………….ngày………. ……………………………..
– Phiếu chi số: ………….ngày………. ……………………………..
– …. ……………………………..
II- Số tiền đã chi ……………………………..
1.     Chứng từ số …………ngày…….. ……………………………..
1.     ….. ……………………………..
III- Chênh lệch ……………………………..
1.     Số tạm ứng chi không hết (I – II) ……………………………..
1.     Chi quá số tạm ứng (II – I) ……………………………..

 

Giám đốc(Ký, họ tên) Kế toán trưởng(Ký, họ tên) Kế toán thanh toán(Ký, họ tên) Người đề nghị thanh toán(Ký, họ tên)

Các bạn muốn tải về có thể:

– Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-
CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC (APECTAX)
Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: Ketoanthueapec.com
————————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan