Mẫu tờ khai thuế

Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ phương tiện mẫu số 02/LPTB theo TT 156

Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ phương tiện mẫu số 02/LPTB theo TT 156

Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ phương tiện mẫu số 02/LPTB mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (Áp dụng đối với tài sản là máy bay, ô tô, xe máy, tàu, thuyền, súng săn, súng thể thao) [01] Kỳ tính thuế: * … Đọc Thêm

Mẫu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Mẫu số 03–1A/TNDN

Mẫu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Mẫu số 03–1A/TNDN

Mẫu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Mẫu số 03–1A/TNDN mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.  PHỤ LỤC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN) Kỳ tính … Đọc Thêm

Mẫu phụ lục chuyển lỗ Mẫu số 03-2/TNDN theo TT 156

Mẫu phụ lục chuyển lỗ Mẫu số 03-2/TNDN theo TT 156

Mẫu phụ lục chuyển lỗ Mẫu số 03-2/TNDN mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính   PHỤ LỤC CHUYỂN LỖ (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN) Kỳ tính thuế: từ ……………đến…………… ---------------------------------------   Tên người nộp thuế: … Đọc Thêm

Mẫu tờ khai thuế khoán mẫu số 01/THKH theo TT 156

Mẫu tờ khai thuế khoán mẫu số 01/THKH theo TT 156

Mẫu tờ khai thuế khoán mẫu số 01/THKH mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI THUẾ KHOÁN (Áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân và nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán) [01] Kỳ tính thuế: năm ..…(Từ … Đọc Thêm

Mẫu Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt Mẫu số 01/TTĐB theo TT 156

Mẫu Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt Mẫu số 01/TTĐB theo TT 156

Mẫu Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt Mẫu số 01/TTĐB mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   TỜ KHAI THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT [01]  Kỳ tính thuế: Từng lần phát sinh ngày ... tháng … năm . Hoặc Tháng.....năm ....... [02] Lần đầu:         [03] … Đọc Thêm

Mẫu chi tiết giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu số 01-1/THKH

Mẫu chi tiết giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu số 01-1/THKH

Mẫu chi tiết giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu số 01-1/THKH mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHỤ LỤC CHI TIẾT GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC (Kèm theo Tờ khai thuế khoán mẫu số 01/THKH) [01] Kỳ tính thuế: … Đọc Thêm

Mẫu bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế TTĐB Mẫu số 01-1/TTĐB

Mẫu bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế TTĐB Mẫu số 01-1/TTĐB

Mẫu bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế TTĐB Mẫu số 01-1/TTĐB mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính   PHỤ LỤC BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA CHỊU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT (Kèm theo Tờ khai Thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu số 01/TTĐB) [01] Kỳ tính thuế: tháng.......... … Đọc Thêm

Mẫu bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào chịu thuế TTĐB Mẫu số 01-2/TTĐB

Mẫu bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào chịu thuế TTĐB Mẫu số 01-2/TTĐB

Mẫu bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào chịu thuế TTĐB Mẫu số 01-2/TTĐB mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.   PHỤ LỤC   BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN HÀNG HOÁ MUA VÀO CHỊU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT (Kèm theo Tờ khai Thuế tiêu thụ đặc biệt  mẫu số 01/TTĐB) [01] Kỳ tính thuế: tháng.......... … Đọc Thêm

Mẫu văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế tiền phạt Mẫu số 01/GHAN

Mẫu văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế tiền phạt Mẫu số 01/GHAN

Mẫu văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế tiền phạt Mẫu số 01/GHAN mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: ……. Độc lập - Tự do – Hạnh phúc  V/v đề nghị gia hạn nộp thuế              .........., ngày..........tháng ........năm … Đọc Thêm

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu 02/TNDN theo TT 151

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu 02/TNDN theo TT 151

Mẫu Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu 02/TNDN Dùng cho DN kê khai thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản theo từng lần phát sinh ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.   Kể từ ngày 15/11/2014 theo TT 151/2014/TT-BTC: - Hồ sơ khai thuế TNDN theo từng lần chuyển nhượng bất động sản là Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất … Đọc Thêm

Trang 5 trên 6« Trang đầu...23456