Mẫu tờ khai thuế

Mẫu tờ khai thuế môn bài mẫu số 01/MBAI mới nhất theo TT 156

Mẫu tờ khai thuế môn bài mẫu số 01/MBAI mới nhất theo TT 156

Mẫu tờ khai thuế môn bài mẫu số 01/MBAI mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI [01] Kỳ tính thuế: năm ........ [02]  Lần đầu                 [03]  Bổ sung lần thứ     [04] Người nộp thuế … Đọc Thêm

Mẫu bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra Mẫu số 01-1/GTGT theo TT 156

Mẫu bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra Mẫu số 01-1/GTGT theo TT 156

Mẫu bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra Mẫu số 01-1/GTGT mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.   PHỤ LỤC   BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA (Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT) [01] Kỳ tính thuế: tháng.......năm ...... hoặc quý.....năm....   [02] Tên người … Đọc Thêm

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN mẫu số 17/TNCN

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN mẫu số 17/TNCN

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN mẫu số 17/TNCN mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN                  Kính gửi: ……………………....................................   1. Tên … Đọc Thêm

Mẫu bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào Mẫu số 01-2/GTGT theo TT 156

Mẫu bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào Mẫu số 01-2/GTGT theo TT 156

Mẫu bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào Mẫu số 01-2/GTGT mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính PHỤ LỤC   BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ CỦA HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO (Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT) [01] Kỳ tính thuế: tháng..... năm .... hoặc quý....năm....   [02] Tên người nộp … Đọc Thêm

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN Mẫu số 04-2/TNCN

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN Mẫu số 04-2/TNCN

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN Mẫu số 04-2/TNCN mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Năm ..........                         Tên tôi là: ……………….. Quốc tịch:………………….               … Đọc Thêm

Mẫu Tờ khai thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu Mẫu 04/TNDN theo TT 151

Mẫu Tờ khai thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu Mẫu 04/TNDN theo TT 151

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu 04/TNDN Dùng cho trường hợp  tính thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu Ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính. Kể từ ngày 15/11/2014 theo TT 151/2014/TT-BTC: - Doanh nghiệp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ thì khai quyết toán thuế thu nhập doanh … Đọc Thêm

Bảng kê hàng hóa, dịch vụ bán ra 04-1/GTGT theo TT 119

Bảng kê hàng hóa, dịch vụ bán ra 04-1/GTGT theo TT 119

Mẫu bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra mẫu số 04-1/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính). BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA (dành cho người nộp thuế thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp) (Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 04/GTGT) [01] Kỳ tính thuế: tháng.......năm ...... … Đọc Thêm

Bảng kê hàng hóa, dịch vụ MUA VÀO 01-2/GTGT theo TT 119

Bảng kê hàng hóa, dịch vụ MUA VÀO 01-2/GTGT theo TT 119

Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào Mẫu 01-2/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính). Phụ lục   BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ CỦA HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO (Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT) [01] Kỳ tính thuế: tháng..... năm .... hoặc quý....năm....   [02] Tên người nộp … Đọc Thêm

Bảng kê hàng hóa, dịch vụ bán ra 01-1/GTGT theo TT 119

Bảng kê hàng hóa, dịch vụ bán ra 01-1/GTGT theo TT 119

Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra Mẫu 01-1/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính). Phụ lục   BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA (Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT) [01] Kỳ tính thuế: tháng.......năm ..... hoặc quý.....năm....   [02] Tên người nộp … Đọc Thêm

Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng Mẫu số 01/GTGT theo TT 156

Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng Mẫu số 01/GTGT theo TT 156

Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng Mẫu 01/GTGT mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính Nêu bạn chưa biết cách lập có thể xem thêm: Cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG  (Dành cho người nộp thuế khai thuế giá trị … Đọc Thêm

Trang 2 trên 612345...Trang cuối »