Mẫu hóa đơn

Mẫu cam kết Mẫu số CK01/AC mua hóa đơn bán hàng

Mẫu cam kết Mẫu số CK01/AC mua hóa đơn bán hàng

Mẫu cam kết Mẫu số CK01/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. Xem thêm: Thủ tục mua hóa đơn bán hàng trực tiếp CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúcCAM KẾT   Kính gửi: ....(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)………………. Tên người nộp thuế: … Đọc Thêm

Mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo TT 39

Mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo TT 39

Mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ Mẫu số 03XKNB mới nhất năm 2014 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính Tên tổ chức, cá nhân: ……………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………. Mã số thuế:…………………………………………… Ký hiệu:  Số: PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN NỘI BỘ Liên 1: Lưu Ngày………  tháng………năm … Đọc Thêm

Mẫu bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ giá trị dưới 200.000 đồng theo TT 39

Mẫu bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ giá trị dưới 200.000 đồng theo TT 39

Mẫu Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200.000 đồng bằng Excel mới nhất năm 2014 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. (Đây là mẫu trên Ecxcel do Công ty kế toán thuế Apec (APECTAX) thiết kế) BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRỰC TIẾP CHO  NGƯỜI TIÊU DÙNG Ngày ………tháng………năm…… Tên tổ chức cá … Đọc Thêm

Mẫu Bảng kê hoá đơn chuyển đi mới nhất theo TT 39

Mẫu Bảng kê hoá đơn chuyển đi mới nhất theo TT 39

Mẫu Bảng kê hoá đơn chuyển đi Mẫu BK01/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN CHƯA SỬ DỤNG CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHÁC ĐỊA BÀN CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ (Đính kèm Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn) 1. Tên tổ chức, cá nhân:   2. Mã số thuế:  3. Các loại hoá đơn chưa sử dụng:        … Đọc Thêm

Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng mới nhất 2014 theo Thông tư 39

Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng mới nhất 2014 theo Thông tư 39

Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng mới nhất năm 2014 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.                                                                                                   Mẫu số: 01GTKT3/001 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ký hiệu: AA/14P Liên 1: Lưu                                       … Đọc Thêm

Mẫu hóa đơn bán hàng do cục thuế phát hành

Mẫu hóa đơn bán hàng do cục thuế phát hành

Mẫu hóa đơn bán hàng do cục thuế phát hành Mẫu số 02GTTT3/001 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính TÊN CỤC THUẾ................                                                    Mẫu số: 02GTTT3/001                                       HÓA ĐƠN BÁN HÀNG                        Ký hiệu: 03AA/14P                       … Đọc Thêm

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng do cục thuế phát hành

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng do cục thuế phát hành

Mẫu hóa đơn GTGT do cục thuế phát hành Mẫu số 01GTKT3/001 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. TÊN CỤC THUẾ:................  Mẫu số: 01GTKT3/001 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG  Ký hiệu: 01AA/14P Liên 1: Lưu                                         Số:0000001 Ngày………tháng………năm 20..... Đơn vị bán … Đọc Thêm

Mẫu Hóa đơn bán hàng mới nhất 2014 theo Thông tư 39

Mẫu Hóa đơn bán hàng mới nhất 2014 theo Thông tư 39

Mẫu Hóa đơn bán hàng mới nhất năm 2014 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. Mẫu số: 02GTTT3/001                                             HÓA ĐƠN BÁN HÀNG Ký hiệu: AB/14P Liên 1: Lưu                                      Số:         0000001 Ngày........tháng.......năm 20....   Đơn vị bán hàng: Công ty kế toán … Đọc Thêm

Trang 2 trên 212