Mẫu chứng từ tiền tệ

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán mẫu số 05 – TT

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán mẫu số 05 – TT

Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán.   Đơn vi:………..Bộ phận:………. Mẫu số: 05 - TT (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)   GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN Ngày … Đọc Thêm

Mẫu Biên lai thu tiền mẫu số 06 – TT

Mẫu Biên lai thu tiền mẫu số 06 – TT

Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của cơ quan, doanh nghiệp... đã thu tiền của người nộp tiền làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ hoặc trên tài khoản, đồng thời để người nộp tiền thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ về nghĩa vụ đã thực hiện. Đơn vi:………..Bộ phận:………. Mẫu số: 06 - TT (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ … Đọc Thêm

Mẫu Bảng kiểm kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý mẫu số 07 – TT

Mẫu Bảng kiểm kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý mẫu số 07 – TT

Mẫu Bảng kiểm kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý mẫu số 07 – TT theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính.   Đơn vi:………..Bộ phận:………. Mẫu số: 07 - TT (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)   BẢNG KIỂM KÊ VÀNG, BẠC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ   (Đính … Đọc Thêm

Mẫu Bảng kiểm kê quỹ tiền mặt mẫu số 08a – TT

Mẫu Bảng kiểm kê quỹ tiền mặt mẫu số 08a – TT

Mẫu Bảng kiểm kê quỹ tiền mặt mẫu số 08a – TT theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính. Đơn vi:………..Bộ phận:………. Mẫu số: 08a - TT (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) BẢNG KIỂM KÊ QUỸ (Dùng cho VNĐ) Số:..................... Hôm nay, vào ....giờ … Đọc Thêm

Mẫu Bảng kiểm kê quỹ ngoại tệ vàng bạc mẫu số 08b – TT

Mẫu Bảng kiểm kê quỹ ngoại tệ vàng bạc mẫu số 08b – TT

Mẫu Bảng kiểm kê quỹ dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim quý, đá quý mẫu số 08b – TT theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính.   Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 08b - TT (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) BẢNG KIỂM KÊ QUỸ (Dùng cho ngoại tệ, vàng, … Đọc Thêm

Mẫu Bảng kê chi tiền mẫu số 09-TT

Mẫu Bảng kê chi tiền mẫu số 09-TT

Mẫu Bảng kê chi tiền mẫu số 09-TT theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính. Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 09 - TT (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTCNgày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)   BẢNG KÊ CHI TIỀN Ngày ...tháng ...năm .... Họ và tên người chi: … Đọc Thêm

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu số C1- 02/NS mới nhất

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu số C1- 02/NS mới nhất

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu số C1- 02/NS mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính                                        GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC     Tiền mặt [ ]  chuyển khoản [ ](Đánh dấu X vào ô tương ứng) Mã hiệu: ............     Số: … Đọc Thêm

Trang 2 trên 212