Mẫu chứng từ tiền lương

Mẫu Bảng thanh toán tiền thuê ngoài mẫu số 07-LĐTL

Mẫu Bảng thanh toán tiền thuê ngoài mẫu số 07-LĐTL

Mẫu Bảng thanh toán tiền thuê ngoài mẫu số 07-LĐTL theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính. Tải về: - Các bạn muốn tải về để lại mail ở phần bình luận phía dưới, APECTAX sẽ gửi mẫu đơn cho các bạn Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng … Đọc Thêm

Mẫu Hợp đồng giao khoán mẫu số 08-LĐTL

Mẫu Hợp đồng giao khoán mẫu số 08-LĐTL

Mẫu Hợp đồng giao khoán mẫu số 08-LĐTL theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính. Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 08- LĐTL (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTCNgày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN Ngày.....tháng.....năm..... Số................................   Họ và … Đọc Thêm

Mẫu Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán 09-LĐTL

Mẫu Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán 09-LĐTL

Mẫu Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán mẫu số 09-LĐTL theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính. Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 09- LĐTL (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) Số..........................   BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM … Đọc Thêm

Mẫu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương mẫu số 10-LĐTL

Mẫu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương mẫu số 10-LĐTL

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương mẫu số 10-LĐTL theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính. Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 10 - LĐTL (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)   BẢNG KÊ TRÍCH NỘP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG Tháng ..... năm...... Đơn vị … Đọc Thêm

Mẫu bảng phân bổ tiền lương và BXH mẫu số 11-LĐTL

Mẫu bảng phân bổ tiền lương và BXH mẫu số 11-LĐTL

Mẫu bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội mẫu số 11-LĐTL theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính. Các bạn muốn tải về theo QĐ nào có thể: - Để lại mail ở phần bình luận bên dưới Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng … Đọc Thêm

Trang 4 trên 41234