Mẫu chứng từ bán hàng

Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi mẫu số 01 – BH

Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi mẫu số 01 – BH

Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi mẫu số 01 – BH theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính. Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 01 - BH (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của bộ trưởng BTC)   BẢNG THANH TOÁN HÀNG ĐẠI LÝ, KÝ GỬI Ngày ...tháng ...năm ... Quyển số: … Đọc Thêm

Mẫu thẻ quầy hàng mẫu số 02 – BH

Mẫu thẻ quầy hàng mẫu số 02 – BH

Mẫu thẻ quầy hàng mẫu số 02 – BH theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính.   Đơn vi:……….. Địa chỉ:………. Mẫu số: 02 - BH (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)     THẺ QUẦY HÀNG   Ngày lập thẻ: .........................Tờ số: … Đọc Thêm

Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu mẫu số 03 – BH

Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu mẫu số 03 – BH

Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu mẫu số 03 – BH theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính.   Đơn vi:……….. Địa chỉ:………. Mẫu số: 03 - BH (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)   BẢNG KÊ MUA LẠI CỔ PHIẾU Ngày ...tháng ...năm ... Số: … Đọc Thêm