Mẫu biểu tài sản cố định

Bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo TT 45

Bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo TT 45

Trước khi trích khấu hao TSCĐ doanh nghiệp phải đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ với cơ quan thuế. Kế toán thuế Apec (APECTAX) xin chia sẻ mẫu bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ mới nhất theo TT 45.   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH   Kính gửi :  CHI CỤC THUẾ … Đọc Thêm

Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất theo TT 119

Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất theo TT 119

Mẫu thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất Mẫu số 01-1/LPTB (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).  TÊN CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN TÊN CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ……............/TB.... .........., ngày..........tháng ........năm ...... THÔNG … Đọc Thêm

Mẫu Biên bản giao nhận tài sản cố định mẫu số 01 – TSCĐ

Mẫu Biên bản giao nhận tài sản cố định mẫu số 01 – TSCĐ

Biên bản giao nhận tài sản cố định nhằm xác nhận việc giao nhận TSCĐ sau khi hoàn thành xây dựng, mua sắm,... được cấp trên cấp phát, được tặng biếu, viện trợ, nhận góp vốn, TSCĐ thuê ngoài,… Đơn vi:………..Bộ phận:………. Mẫu số: 01 - TSCĐ (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)   BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ Ngày … Đọc Thêm

Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ mẫu số 02 – TSCĐ

Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ mẫu số 02 – TSCĐ

Biên bản thanh lý tài sản cố định là văn bản do doanh nghiệp lập để thanh lý tài sản cố định của đơn vị. Trong biên bản nêu rõ được nguyên giá tài sản cố định, hao mòn tài sản cố định và giá trị còn lại của tài sản cố định... Đơn vi:………..Bộ phận:………. Mẫu số: 02 - TSCĐ (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng … Đọc Thêm

Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa mẫu số 03 – TSCĐ

Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa mẫu số 03 – TSCĐ

Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành mẫu số 03 – TSCĐ theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính. Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 03 – TSCĐ (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)   BIÊN BẢN BÀN GIAO TSCĐ SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH Ngày … Đọc Thêm

Mẫu Biên bản đánh giá lại tài sản cố định mẫu số 04 – TSCĐ

Mẫu Biên bản đánh giá lại tài sản cố định mẫu số 04 – TSCĐ

Mẫu Biên bản đánh giá lại tài sản cố định mẫu số 04 – TSCĐ theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính.   Đơn vi:………..Bộ phận:………. Mẫu số: 04 – TSCĐ (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)   BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ Ngày ....tháng … Đọc Thêm

Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản cố định mẫu số 05 – TSCĐ

Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản cố định mẫu số 05 – TSCĐ

Biên bản kiểm kê tài sản cố định nhằm xác nhận số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có, thừa thiếu của đơn vị so với sổ kế toán trên cơ sở đó tăng cường quản lý tài sản cố định, làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất và ghi sổ kế toán số chênh lệch. Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số 05-TSCĐ (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng … Đọc Thêm

Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ mẫu số 06 – TSCĐ

Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ mẫu số 06 – TSCĐ

Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ mẫu số 06 – TSCĐ theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính.     Mẫu số 06 – TSCĐ Đơn vị:.................................      (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC Bộ phận:..............................   ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng … Đọc Thêm