Mẫu biểu hàng tồn kho

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ cuối năm chuẩn

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ cuối năm chuẩn

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ cuối năm chuẩn nhất. CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC(APECTAX) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KTTAP Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc Hà Nội, ngày .06.  Tháng 01. năm 2016 BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ -       Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa. -       Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên. Hôm nay, ngày…06 tháng..10..năm … Đọc Thêm

Mẫu in phiếu thu chi tự động từ sổ Qũy tiền mặt

Mẫu in phiếu thu chi tự động từ sổ Qũy tiền mặt

Công ty kế toán thuế Apec (APECTAX) xin chi sẻ với mọi người file in phiếu thu chi tự động từ sổ quĩ tiền mặt, có những ưu điểm hơn so với các mẫu phiếu đã up lên như sau: - Phiếu thu - chi in chung vào 1 sheet. - Tự động định khoản Nợ - Có - Tự động cộng số liệu của các khoản trong cùng 1 phiếu chi. - Tự động từ sổ quỹ, các bạn chỉ cần đánh số phiếu thu, chi … Đọc Thêm

Mẫu Phiếu nhập kho mẫu số 01-VT

Mẫu Phiếu nhập kho mẫu số 01-VT

Mẫu Phiếu nhập kho mẫu số 01-VT theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính. Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 01 - VT (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)     PHIẾU NHẬP … Đọc Thêm

Mẫu Phiếu xuất kho mẫu số 02-VT

Mẫu Phiếu xuất kho mẫu số 02-VT

Phiếu xuất kho mẫu số 02-VT theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính. Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 02 - VT (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)                    PHIẾU XUẤT … Đọc Thêm

Mẫu Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá mẫu số 03-VT

Mẫu Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá mẫu số 03-VT

Mẫu Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá mẫu số 03-VT theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính. Đơn vi:………..Bộ phận:………. Mẫu số: 03 - VT(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)   BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG … Đọc Thêm

Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ mẫu số 04-VT

Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ mẫu số 04-VT

Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ mẫu số 04-VT theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính.   Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 04 - VT (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)   PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ Ngày ...tháng ...năm … Đọc Thêm

Mẫu Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá mẫu số 05-VT

Mẫu Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá mẫu số 05-VT

Mẫu Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá mẫu số 05-VT theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính.   Đơn vị:.................................   Mẫu số 05 – VT Bộ phận:..............................  (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng … Đọc Thêm

Mẫu Bảng kê mua hàng mẫu số 06-VT

Mẫu Bảng kê mua hàng mẫu số 06-VT

Mẫu Bảng kê mua hàng mẫu số 06-VT theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính.   Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 06 - VT (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)   BẢNG KÊ MUA HÀNG Ngày ...tháng ...năm ....  Quyển số: ................. Số: … Đọc Thêm

Mẫu Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mẫu số 07-VT

Mẫu Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mẫu số 07-VT

Mẫu Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mẫu số 07-VT theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính. Đơn vi:………..Bộ phận:………. Mẫu số: 07 - VT(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTCNgày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)   BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU CÔNG CỤ, DỤNG CỤ Tháng ....năm … Đọc Thêm