Các loại biểu mẫu khác

Mẫu doanh sách người lao động để giải thể Doanh nghiệp

Mẫu doanh sách người lao động để giải thể Doanh nghiệp

Mẫu doanh sách người lao động để giải thể Doanh nghiệp, đây là mẫu do Công ty kế toán thuế Apec (APECTAX) thiết kế để các bạn tham khảo nhé. TÊN DOANH NGHIỆP    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG   STT  HỌ VÀ TÊN Ngày, tháng, năm sinh Hộ khẩu thường trú Công việc đang … Đọc Thêm

Mẫu 02/TCN Thông báo về việc nộp tiền thuế vào NSNN

Mẫu 02/TCN Thông báo về việc nộp tiền thuế vào NSNN

Mẫu 02/TCN Thông báo về việc nộp tiền thuế vào NSNN Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính. - Sau khi được ngân sách nhà nước thanh toán, người nộp thuế thực hiện nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước và thông báo cho cơ quan thuế theo mẫu số 02/TCN để cơ quan thuế có cơ sở tính lại các khoản tiền thuế nợ, tiền chậm nộp và xác … Đọc Thêm

Mẫu số 01/TCN đơn xác nhận chưa thanh toán

Mẫu số 01/TCN đơn xác nhận chưa thanh toán

Đơn xác nhận chưa được thanh toán Mẫu 01/TCN Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính. - Người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước thanh toán nên không nộp thuế kịp thời dẫn đến nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp tiền … Đọc Thêm

Mẫu thông báo thực hiện khuyến mãi KM-1

Mẫu thông báo thực hiện khuyến mãi KM-1

Mẫu thông báo thực hiện khuyến mãi mẫu KM-1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính. Xem thêm: Thủ tục đăng ký chương trình khuyến mãi   Tên thương nhân Số: .......... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ….., ngày    tháng    năm 200…   THÔNG BÁO … Đọc Thêm

Mẫu đăng ký thực hiện khuyến mãi KM-2

Mẫu đăng ký thực hiện khuyến mãi KM-2

Mẫu đăng ký thực hiện khuyến mãi mẫu KM-2 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính. Xem thêm: Thủ tục đăng ký chương trình khuyến mãi Tên thương nhân Số: .......... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ….., ngày    tháng    năm 200…   ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN … Đọc Thêm

Mẫu thể lệ chương trình khuyến mãi KM-3

Mẫu thể lệ chương trình khuyến mãi KM-3

Mẫu thể lệ chương trình khuyến mãi mẫu KM-3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính. Xem thêm: Thủ tục đăng ký chương trình khuyến mãi    THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI (Kèm theo công văn số …… ngày...…/… /200…của ....... )   1. Tên chương trình khuyến mại: 2. Hàng hoá, dịch vụ khuyến … Đọc Thêm

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện khuyến mãi KM-12

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện khuyến mãi KM-12

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện khuyến mãi mẫu KM-12 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính. Xem thêm: Thủ tục đăng ký chương trình khuyến mãi Tên thương nhân Cv số:………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc  ….., ngày    tháng    năm 200…   BÁO CÁO KẾT QUẢ … Đọc Thêm

Biên bản xác nhận tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai mẫu 05/TNDN

Biên bản xác nhận tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai mẫu 05/TNDN

Mẫu Biên bản xác nhận tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai mẫu 05/TNDN Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI   Chúng tôi gồm có:................... Doanh nghiệp (đơn vị tài … Đọc Thêm

Biên bản xác nhận tài trợ cho ý tế mẫu 04/TNDN

Biên bản xác nhận tài trợ cho ý tế mẫu 04/TNDN

Mẫu Biên bản xác nhận tài trợ cho y tế mẫu 04/TNDN Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ CHO Y TẾ   Chúng tôi gồm có:....................... Doanh nghiệp (đơn vị tài trợ):..................... Địa … Đọc Thêm

Biên bản xác nhận tài trợ cho giáo dục mẫu 03/TNDN

Biên bản xác nhận tài trợ cho giáo dục mẫu 03/TNDN

Mẫu Biên bản xác nhận tài trợ cho giáo dục mẫu 03/TNDNBan hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ CHO GIÁO DỤC   Chúng tôi gồm có:............................ Tên doanh nghiệp [đơn vị tài … Đọc Thêm

Trang 2 trên 3123