Các loại biểu mẫu khác

Bảng quy định các tiêu chuẩn, điều kiện áp dụng chức vụ Bảng quy định các tiêu chuẩn, điều kiện áp dụng chức vụ

Mẫu Bảng quy định các tiêu chuẩn, điều kiện áp dụng đối với từng nhóm chức danh hoặc chức danh công

Mẫu 02/CK-TNCN thay thế cam kết 23/CK-TNCN Mẫu 02/CK-TNCN thay thế cam kết 23/CK-TNCN

Sau khi Thông tư 92/2015/TT-BTC có hiệu lực ( sau ngày 30/07/2015), Mẫu cam kết 23/CK-TNCN sẽ được

Mẫu 01/KK-TTS Tờ khai thuế cho thuê tài sản theo CV 17526/BTC-TCT Mẫu 01/KK-TTS Tờ khai thuế cho thuê tài sản theo CV 17526/BTC-TCT

Mẫu 01/KK-TTS Tờ khai kiêm giấy nộp tiền thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản: Cho thuê nhà...

Mẫu đăng ký hình thức kế toán và sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế Mẫu đăng ký hình thức kế toán và sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế

Sau khi nhận được giấy phép ĐKKD, DN phải làm công văn đăng ký hình thức kế toán, ghi sổ kế toán,

Bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn Bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn

Mẫu Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn Mẫu 01/TNDN Ban hành kèm

Bảng kê thanh toán tiền điện nước mẫu 02/TNDN Bảng kê thanh toán tiền điện nước mẫu 02/TNDN

Mẫu Bảng kê thanh toán tiền điện nước mẫu số 02/TNDN Ban hành kèm theo Thông tư số

Mẫu thông báo về việc giải thể doanh nghiệp công ty Mẫu thông báo về việc giải thể doanh nghiệp công ty

Mẫu thông báo về việc giải thể doanh nghiệp để giải thể công ty doanh nghiệp, đây là mẫu do Công ty

Quyết định giải thể doanh nghiệp công ty Quyết định giải thể doanh nghiệp công ty

Quyết định giải thể doanh nghiệp, đây là mẫu do Công ty kế toán thuế Apec (APECTAX) thiết kế để các

Mẫu tờ khai thông tin người nộp hồ sơ để giải thể DNTN Mẫu tờ khai thông tin người nộp hồ sơ để giải thể DNTN

Mẫu tờ khai thông tin người nộp hồ sơ để giải thể doanh nghiệp tư nhân, đây là mẫu do Công ty kế

Mẫu danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán để giải thể Công ty Mẫu danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán để giải thể Công ty

Mẫu danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán để giải thể Công ty, đây là mẫu do Công ty kế toán thuế

Xem tất cả >>

Mẫu biểu hàng tồn kho

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ cuối năm chuẩn Mẫu biên bản đối chiếu công nợ cuối năm chuẩn

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ cuối năm chuẩn nhất. CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC(APECTAX) CỘNG

Mẫu in phiếu thu chi tự động từ sổ Qũy tiền mặt Mẫu in phiếu thu chi tự động từ sổ Qũy tiền mặt

Công ty kế toán thuế Apec (APECTAX) xin chi sẻ với mọi người file in phiếu thu chi tự động từ sổ quĩ

Mẫu Phiếu nhập kho mẫu số 01-VT Mẫu Phiếu nhập kho mẫu số 01-VT

Mẫu Phiếu nhập kho mẫu số 01-VT theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC

Mẫu Phiếu xuất kho mẫu số 02-VT Mẫu Phiếu xuất kho mẫu số 02-VT

Phiếu xuất kho mẫu số 02-VT theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày

Mẫu Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá mẫu số 03-VT Mẫu Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá mẫu số 03-VT

Mẫu Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá mẫu số 03-VT theo quyết định

Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ mẫu số 04-VT Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ mẫu số 04-VT

Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ mẫu số 04-VT theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và

Mẫu Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá mẫu số 05-VT Mẫu Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá mẫu số 05-VT

Mẫu Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá mẫu số 05-VT theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Mẫu Bảng kê mua hàng mẫu số 06-VT Mẫu Bảng kê mua hàng mẫu số 06-VT

Mẫu Bảng kê mua hàng mẫu số 06-VT theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC

Mẫu Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mẫu số 07-VT Mẫu Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mẫu số 07-VT

Mẫu Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mẫu số 07-VT theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Xem tất cả >>

Mẫu biểu tài sản cố định

Bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo TT 45 Bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo TT 45

Trước khi trích khấu hao TSCĐ doanh nghiệp phải đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ với cơ quan

Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất theo TT 119 Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất theo TT 119

Mẫu thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất Mẫu số 01-1/LPTB (Ban hành kèm theo Thông tư số

Mẫu Biên bản giao nhận tài sản cố định mẫu số 01 – TSCĐ Mẫu Biên bản giao nhận tài sản cố định mẫu số 01 – TSCĐ

Biên bản giao nhận tài sản cố định nhằm xác nhận việc giao nhận TSCĐ sau khi hoàn thành xây dựng,

Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ mẫu số 02 – TSCĐ Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ mẫu số 02 – TSCĐ

Biên bản thanh lý tài sản cố định là văn bản do doanh nghiệp lập để thanh lý tài sản cố định của đơn

Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa mẫu số 03 – TSCĐ Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa mẫu số 03 – TSCĐ

Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành mẫu số 03 – TSCĐ theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Mẫu Biên bản đánh giá lại tài sản cố định mẫu số 04 – TSCĐ Mẫu Biên bản đánh giá lại tài sản cố định mẫu số 04 – TSCĐ

Mẫu Biên bản đánh giá lại tài sản cố định mẫu số 04 – TSCĐ theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày

Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản cố định mẫu số 05 – TSCĐ Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản cố định mẫu số 05 – TSCĐ

Biên bản kiểm kê tài sản cố định nhằm xác nhận số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có, thừa thiếu

Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ mẫu số 06 – TSCĐ Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ mẫu số 06 – TSCĐ

Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ mẫu số 06 – TSCĐ theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày

Xem tất cả >>

Mẫu chứng từ bán hàng

Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi mẫu số 01 – BH Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi mẫu số 01 – BH

Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi mẫu số 01 – BH theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006

Mẫu thẻ quầy hàng mẫu số 02 – BH Mẫu thẻ quầy hàng mẫu số 02 – BH

Mẫu thẻ quầy hàng mẫu số 02 – BH theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC

Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu mẫu số 03 – BH Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu mẫu số 03 – BH

Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu mẫu số 03 – BH theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ

Xem tất cả >>

Mẫu chứng từ tiền lương

Quyết định ban hành hệ thống thang lương, bảng lương 2016 Quyết định ban hành hệ thống thang lương, bảng lương 2016

Khi làm hồ sơ đăng ký thang lương, bảng lương gửi cho Phòng Lao động Thương binh & Xã hội thì

Mẫu bản quy chế tiền lương, thưởng trong doanh nghiệp 2016 Mẫu bản quy chế tiền lương, thưởng trong doanh nghiệp 2016

Mẫu quy chế tiền lương, thưởng trong doanh nghiệp mới nhất năm 2016, dùng để xây dựng hệ thống thang

Biên bản thông qua hệ thông thang lương, bảng lương 2016 Biên bản thông qua hệ thông thang lương, bảng lương 2016

Dưới đây là mẫu biên bản thông qua hệ thống thang lương, bảng lương năm 2016 của Kế toán thuế Apec

Công văn đăng ký hệ thống thang lương bảng lương 2016 Công văn đăng ký hệ thống thang lương bảng lương 2016

Dưới đây là mẫu công văn xin đăng ký thang lương, bảng lương gửi phòng Lao động Thương binh Xã hội

Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương

Mẫu biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương giữa doanh nhgiệp với toàn thể cán bộ công

Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương

Mẫu quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương của doanh nghiệp khi làm hồ sơ đăng ký

Mẫu danh sách cá nhân nhận thu nhập mẫu 25/DS-TNCS theo TT 151 Mẫu danh sách cá nhân nhận thu nhập mẫu 25/DS-TNCS theo TT 151

Mẫu danh sách cá nhân nhận thu nhập mẫu 25/DS-TNCN Dành cho DN trả thu nhập giải thể, chấm dứt

Mẫu 07 – Báo cáo tình hình sử dụng lao động theo Thông tư 23 Mẫu 07 – Báo cáo tình hình sử dụng lao động theo Thông tư 23

Mẫu báo cáo tình hình thay đổi lao động Mẫu 07 Ban hành kèm theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29

Mẫu 05 – khai trình việc sử dụng lao động khi mới bắt đầu hoạt động theo TT 23 Mẫu 05 – khai trình việc sử dụng lao động khi mới bắt đầu hoạt động theo TT 23

Mẫu khai trình việc sử dụng lao động khi mới bắt đầu hoạt động Mẫu số 05 Ban hành kèm theo Thông tư

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo Thông tư 23 Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo Thông tư 23

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động Mẫu số 04 Ban hành kèm theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29

Xem tất cả >>

Mẫu chứng từ tiền tệ

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Dưới đây là Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước - Mẫu số C1 - 02/NS - TT số 119/2014/TT-BTC

Đầy đủ các mẫu giấy ủy nhiệm chi các ngân hàng bằng Excel Đầy đủ các mẫu giấy ủy nhiệm chi các ngân hàng bằng Excel

Kế toán thuế Apec (APECTAX) xin chia sẻ với các bạn toàn bộ các mẫu giấy ủy nhiệm chi của các ngân

Mẫu C1-07/NS giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN mới nhất Mẫu C1-07/NS giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN mới nhất

Mẫu C1-07/NS giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN mới nhất ban hành kèm theo Thông tư

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu C1-02/NS theo TT 119 Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu C1-02/NS theo TT 119

Mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu C1-02/NS (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ theo TT 119 Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ theo TT 119

Mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ Mẫu C1-03/NS (Ban hành kèm theo Thông tư số

Mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân, doanh nghiệp Mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân, doanh nghiệp

Công ty kế toán thuế Apec (APECTAX) xin chia sẻ mẫu hợp đồng vay tiền của cá nhân, doanh nghiệp, đây

Mẫu phiếu thu mẫu số 01 – TT Mẫu phiếu thu mẫu số 01 – TT

Phiếu thu là chứng từ thu tiền mặt khi phát sinh một nghiệp vụ kinh tế liên quan đến tiền mặt. Phiếu

Mẫu phiếu chi mẫu số 02 – TT Mẫu phiếu chi mẫu số 02 – TT

Mẫu phiếu chi mẫu số 02 – TT theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng mẫu số 03 – TT Mẫu giấy đề nghị tạm ứng mẫu số 03 – TT

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng mẫu số 03 – TT theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ

Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng mẫu số 04 – TT Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng mẫu số 04 – TT

Giấy thanh toán tạm ứng là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người

Xem tất cả >>

Mẫu hóa đơn

Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT tự in, đặt in 2016 Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT tự in, đặt in 2016

Ở bài viết trước, Kế toán thuế Apec (APECTAX) đã hướng dẫn các bạn “Hướng dẫn Thủ tục đặt in hóa đơn

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn GTGT năm 2016 Mẫu thông báo phát hành hóa đơn GTGT năm 2016

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn GTGT mẫu TB01/AC loại dành cho tổ chức, doanh nghiệp Theo TT

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai năm 2016 Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai năm 2016

Trường hợp hóa đơn GTGT viết sai tên công ty, địa chỉ, mã số thuế không làm ảnh hưởng đến số tiền

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai mới nhất theo Thông tư 39 Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai mới nhất theo Thông tư 39

Kể từ ngày 1/6/2014 theo điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính: Khi lập

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn mới nhất theo TT 26 Mẫu thông báo phát hành hóa đơn mới nhất theo TT 26

Mẫu Thông báo phát hành hoá đơn mới nhất Mẫu TB01/AC Ban hành kèm theo Thông tư số

Mẫu bảng kê xuất kèm theo hóa đơn GTGT Mẫu bảng kê xuất kèm theo hóa đơn GTGT

Khi bán hàng hóa, dịch vụ mà có nhiều mặt hàng khác nhau thì người bán có thể sử

Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn theo Thông tư 39 Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn theo Thông tư 39

Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài

Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT Mẫu số BC21/AC Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT Mẫu số BC21/AC

Khi mất hóa đơn GTGT, trong vòng 5 ngày bạn làm thông báo gửi lên cơ quan thuế. Thông báo phải làm

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai

Khi phát hiện hóa đơn GTGT viết sai địa chỉ, tên công ty, mã số thuế (không ảnh hưởng đến tiền thuế)

Mẫu Thông báo kết quả hủy hóa đơn theo Thông tư 39 Mẫu Thông báo kết quả hủy hóa đơn theo Thông tư 39

Mẫu Thông báo kết quả hủy hóa đơn Mẫu TB03/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày

Xem tất cả >>

Mẫu hợp đồng - lao động

Quyết định cử đi công tác trong nước và nước ngoài Quyết định cử đi công tác trong nước và nước ngoài

Mẫu quyết định cử đi công tác trong nước và nước ngoài của công ty, đầy là 1 trong

Hợp đồng lao động thời vụ (dưới 3 tháng) Hợp đồng lao động thời vụ (dưới 3 tháng)

Kế toán thuế Apec (APECTAX) xin chia sẻ Mẫu hợp đồng lao động thời vụ hay còn gọi là

Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Khi muốn chấm dứt hợp đồng lao động Doanh nghiệp và người lao động cần hồ sơ gồm:

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất theo Thông tư 21 Mẫu hợp đồng lao động mới nhất theo Thông tư 21

MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của

Đơn xin nghỉ việc viết tay Đơn xin nghỉ việc viết tay

Chia sẻ mẫu đơn xin nghỉ việc chi tiết cho những người đang có dự định xin nghỉ việc vì

Xem tất cả >>

Mẫu tờ khai thuế

Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo Thông tư 26 Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo Thông tư 26

Tờ khai thuế giá trị gia tăng Mẫu 01/GTGT Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày

Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế khi có sai sót Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế khi có sai sót

Nhiều các bạn kế toán mới ra trường, kể cả các bạn kế toán đã làm lâu năm khi kê khai sai hoặc viết

Tổng hợp cách viết Mẫu 06/GTGT – Áp dụng PP tính thuế giá trị gia tăng mới nhất Tổng hợp cách viết Mẫu 06/GTGT – Áp dụng PP tính thuế giá trị gia tăng mới nhất

Kể từ ngày 1/9/2014, theo Thông tư 119/2014/TT-BTC thì những Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện

Mẫu 07/GTGT thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng theo TT 151 Mẫu 07/GTGT thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng theo TT 151

Thông báo Chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng Mẫu 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư

Bảng kê nộp thuế mẫu 01/BKNT theo TT 119 Bảng kê nộp thuế mẫu 01/BKNT theo TT 119

Mẫu bảng kê nộp thuế mẫu 01/BKNT (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của

Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu Mẫu số 04/GTGT theo TT 156 Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu Mẫu số 04/GTGT theo TT 156

Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu Mẫu 04/GTGT mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông

Mẫu bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra theo PP trực tiếp Mẫu số 04-1/GTGT Mẫu bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra theo PP trực tiếp Mẫu số 04-1/GTGT

Mẫu bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra theo PP trực tiếp Mẫu số 04-1/GTGT mới nhất năm 2014 ban hành

Mẫu bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 03/THKH Mẫu bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 03/THKH

Mẫu bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 03/THKH mới nhất năm 2014 ban hành kèm

Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Mẫu số 02/KK-TNCN theo TT 156 Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Mẫu số 02/KK-TNCN theo TT 156

Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Mẫu số 02/KK-TNCN mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo

Mẫu Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Mẫu 16/ĐK-TNCN Mẫu Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Mẫu 16/ĐK-TNCN

Người nộp thuế muốn được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thì phải làm thủ tục đăng ký

Xem tất cả >>