Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ mẫu số 02 – TSCĐ

Biên bản thanh lý tài sản cố định là văn bản do doanh nghiệp lập để thanh lý tài sản cố định của đơn vị. Trong biên bản nêu rõ được nguyên giá tài sản cố định, hao mòn tài sản cố định và giá trị còn lại của tài sản cố định…

Đơn vi:………..Bộ phận:……….

Mẫu số: 02 – TSCĐ

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ
Ngày …tháng …năm ….

Số: ……………………
Nợ: …………………..
Có: …………………..

Căn cứ Quyết định số: ……ngày ….tháng ….năm ……của……..về việc thanh lý TSCĐ.

I- Ban thanh lý TSCĐ gồm:
– Ông/Bà ………………………………..Chức vụ…………………………….Trưởng ban
– Ông/Bà ………………………………..Chức vụ…………………………….Ủy viên
– Ông/Bà ………………………………..Chức vụ ……………………………Ủy viên
II- Tiến hành thanh lý TSCĐ:
– Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ…………………………….
– Số hiệu TSCĐ ………………………………………………………………………
– Nước sản xuất ( xây dựng) …………………………………………………….
– Năm sản xuất ………………………………………………………………………
– Năm đưa vào sử dụng ……………………… Số thẻ TSCĐ………..
– Nguyên giá TSCĐ ………………………………………………………………..
– Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý ………………………..
– Giá trị còn lại của TSCĐ ……………………………………………………………
III- Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

Ngày …tháng …năm….
Trưởng Ban thanh lý
(Ký,họ tên)

IV- Kết quả thanh lý TSCĐ:
– Chi phí thanh ký TSCĐ: …………………………..(viết bằng chữ)
……………………………………………………………………………………….
– Giá trị thu hồi: ………………………………………….(viết bằng chữ)
………………………………………………………………………………………
– Đã ghi giảm số TSCĐ ngày …tháng …năm …

Ngày ….tháng ….năm ….

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 
Các bạn muốn tải mẫu theo QĐ 48 hay 15 thì có thể:

– Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-
CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC (APECTAX)
Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: Ketoanthueapec.com
————————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan