Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản cố định mẫu số 05 – TSCĐ

Biên bản kiểm kê tài sản cố định nhằm xác nhận số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có, thừa thiếu của đơn vị so với sổ kế toán trên cơ sở đó tăng cường quản lý tài sản cố định, làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất và ghi sổ kế toán số chênh lệch.

Đơn vi:………..
Bộ phận:……….

Mẫu số 05-TSCĐ

(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Ngày … tháng … năm …
 

Thời điểm kiểm kê: …. giờ …. ngày … tháng … năm
Ban kiểm kê gồm:
– Ông/Bà: ……………. chức vụ …………. Đại diện ………. Trưởng ban.
– Ông/Bà: ……………. chức vụ …………. Đại diện ………. Ủy viên.
– Ông/Bà: ……………. chức vụ …………. Đại diện ………. Ủy viên.
Đã kiểm kê TSCĐ, kết quả như sau:

STT Tên TSCĐ Mã số Nơi sử dụng Theo sổ kế toán Theo kiểm kê Chênh lệch Ghi chú
      Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                           
                           
 

Cộng

                       

 

Đề nghị………………. cho thanh toán số tiền:…………………………
Tổng số tiền (viết bằng chữ):………………………………………..
(Kèm theo ….. chứng từ kế toán khác) 

Giám đốc
(Ghi ý kiến giải quyết số chênh lệch)
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ……. tháng …… năm ……..

Trưởng ban kiểm kê

(Ký, họ tên)

Các bạn muốn tải mẫu theo QĐ 48 hay 15 thì có thể:

– Để lại mail ở phần bình luận bên dưới 

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-
CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC (APECTAX)
Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: Ketoanthueapec.com
————————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan