Mẫu Biên bản đánh giá lại tài sản cố định mẫu số 04 – TSCĐ

Mẫu Biên bản đánh giá lại tài sản cố định mẫu số 04 – TSCĐ theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính.

 

Đơn vi:………..Bộ phận:……….

Mẫu số: 04 – TSCĐ

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ
Ngày ….tháng …năm
 

   

Số: …………….

Nợ: …………….

Có: …………….

– Căn cứ Quyết định số: …………ngày ….tháng ….năm …….của …………………..
……………………………………………..Về việc đánh giá lại TSCĐ
– Ông/Bà: ……………………Chức vụ: …………………………….
Đại diện ……………………………….Chủ tịch hội đồng
– Ông/Bà: ………………………Chức vụ: …………………………..
Đại diện …………………………Ủy viên
– Ông/Bà: ……………………Chức vụ: …………………………
Đại diện ……………………………………….Ủy viên
Đã thực hiện đánh giá lại giá trị các TSCĐ sau đây:

STT Tên,ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ Số hiệu TSCĐ Số thẻ TSCĐ Giá trị đang ghi sổ Giá trị còn lại theo đánh giá lại Chênh lệch
Nguyên giá Hao mòn Giá trị còn lại Tăng giảm
A B C D 1 2 3 4 5 6
                   
  Cộng x x            

Ghi chú: Cột 4 “Giá trị còn lại theo đánh gía lại”. Nếu đánh giá lại cả giá trị hao mòn thì cột 4 phải tách ra 3 cột tương ứng cột 1, 2, 3.
Kết luận: ………………………………………………………………

Ngày ….tháng ….năm ….

Ủy viên/người lập

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng(Ký, họ tên) Chủ tịch Hội đồng(Ký, họ tên)

 
Các bạn muốn tải mẫu theo QĐ 48 hay 15 thì có thể:

– Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-
CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC (APECTAX)
Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: Ketoanthueapec.com
————————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan