Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi mẫu số 01 – BH

Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi mẫu số 01 – BH theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính.

Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 01 – BH
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của bộ trưởng BTC)

 

BẢNG THANH TOÁN HÀNG ĐẠI LÝ, KÝ GỬI
Ngày …tháng …năm … Quyển số: …………..

Số: ……………………….
Nợ: ………………………
Có: ………………………

Căn cứ hợp đồng số: ……ngày …tháng …năm …về việc bán hàng đại lý (ký gửi).
Chúng tôi gồm:
– Ông/Bà ………………………………….Chức vụ…………………..
Đại diện…………………………………….có hàng đại lý (ký gửi)
– Ông/Bà …………………………………..Chức vụ………………….
Đại diện……………………………………..
– Ông/Bà ……………………………………Chức vụ………………….
Đại diện……………………………………..nhận bán hàng đại lý (ký gửi)
– Ông/Bà ……………………………………Chức vụ………………..
Đại diện……………………………………..

I- Thanh, quyết toán số hàng đại lý từ ngày …/…/ … đến ngày …/ …/ như sau:

Số TT Tên, quy cách, phẩm chất sản phẩm( hàng hóa) Đơn vị tính Số lượng tồn đầu kỳ Số lượngnhận trong kỳ Tổng số Số hàng đã bán
trong kỳ
Số lượng tồn cuối kỳ
Số lượng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3= 1+2 4 5 6 7= 3- 4
                   
  Cộng                

 
II- Số tiền còn nợ của các kỳ trước: …………………………………………
III- Số tiền phải thanh toán đến kỳ này: (III = II + Cột 6)
IV- Số tiền được nhận lại: ………………………………………………
+ Hoa hồng: ………………………………………………………….
+ Thuế nộp hộ: ……………………………………………………
+ Chi phí (nếu có): …………………………………………………….
+ …………………………………………………………..
V- Số tiền thanh toán kỳ này:
+ Tiền mặt: ……………………………………………….
+ Séc: ………………………………………………………………
VI- Số tiền nợ còn lại (VI = III – IV – V)
* Ghi chú: ……………………………………………
 

Giám đốc đơn vị gửi hàng đại lý
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Người lập bảng thanh toán
(Ký, họ tên)
Giám đốc đơn vị
nhận hàng bán đại lý
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Kế toán trưởng đơn vị gửi
hàng đại lý(ký gửi)
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng đơn vị nhận
bán hàng đại lý
(Ký, họ tên)

 
 
 
 
 

Các bạn muốn tải về có thể:

– Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-
CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC (APECTAX)
Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: Ketoanthueapec.com
————————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan