Kế toán kho

Hướng dẫn cách hạch toán hàng hóa cho biếu tặng năm 2016

Hướng dẫn cách hạch toán hàng hóa cho biếu tặng năm 2016

Bài viết này Kế toán thuế Apec (APECTAX) xin hướng đãn các bạn cách hạch toán hàng hóa cho biếu tặng. Từ năm 2014 dịch vụ, hàng hóa dùng để cho biếu tặng đã có quy định mới như sau. Quy định về hàng hóa cho biếu tặng như sau: Theo Khoản 5 CV số 2785/TCT-CS ngày 23/07/2014 đề cập nội dung mới của TT 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 về Thuế thu nhập doanh nghiệp của … Đọc Thêm

Hướng dẫn hoạch toán hóa đơn, hàng về trước hóa đơn về sau

Hướng dẫn hoạch toán hóa đơn, hàng về trước hóa đơn về sau

Khi hóa đơn về trước nhưng hàng chưa về thì hạch toán như thế nào? Kế toán thuế Apec (APECTAX) xin hướng dẫn cách hạch toán hóa đơn về trước hàng về sau: Mô tả nghiệp vụ: - Trường hợp cuối kỳ kế toán, công ty đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp nhưng hàng chưa về nhập kho, khi đó căn cứ vào hóa chứng từ kế toán sẽ ghi nhận hàng mua đang đi … Đọc Thêm