Hướng dẫn Hạch toán

Hướng dẫn hạch toán TK 352 – Dự phòng phải trả theo TT 200

Hướng dẫn hạch toán TK 352 – Dự phòng phải trả theo TT 200

Hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 352 – Dự phòng phải trả theo TT 200/2014/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Dùng để thay thế Chế độ kế toán theo quyết định 15: Dùng để phản ánh các khoản dự phòng phải trả hiện có, tình hình trích lập và sử dụng dự phòng phải trả của doanh nghiệp. 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản dự phòng … Đọc Thêm

Cách hạch toán TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ theo TT 200

Cách hạch toán TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ theo TT 200

APECTAX xin hướng dẫn các bạn hạch toán Tài khoản 133 - Thuế GTGT được khấu trừ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ( Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15 & Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung, phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu của tài khoản này được hướng dẫn cụ thể như sau: HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG … Đọc Thêm

Cách hạch toán TK 161- Chi sự nghiệp theo TT 200

Cách hạch toán TK 161- Chi sự nghiệp theo TT 200

APECTAX xin hướng dẫn các bạn cách hạch toán Tài khoản 161- Chi sự nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ( Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15 & Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung, phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu của tài khoản này được hướng dẫn cụ thể như sau: HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ … Đọc Thêm

Cách hạch toán TK 171 – Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ theo TT200

Cách hạch toán TK 171 – Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ theo TT200

APECTAX xin hướng dẫn các bạn hạch toán Tài khoản 171 - Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15 & Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung, phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu của tài khoản này được hướng dẫn cụ thể như sau: HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN … Đọc Thêm

Cách hạch toán TK 211 – Tài sản cố định hữu hình theo TT 200

Cách hạch toán TK 211 – Tài sản cố định hữu hình theo TT 200

APECTAX xin hướng dẫn các bạn cách hạch toán Tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ( Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15 & Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung, phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu của tài khoản này được hướng dẫn cụ thể như sau: HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN … Đọc Thêm

Cách hạch toán TK 212 – Tài sản cố định thuê tài chính theo TT 200

Cách hạch toán TK 212 – Tài sản cố định thuê tài chính theo TT 200

APECTAX xin hướng dẫn các bạn cách hạch toán Tài khoản 212 - Tài sản cố định thuê tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ( Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15 & Có hiệu lực từ ngày 01/01/2015). Nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung, phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu của tài khoản này được hướng dẫn cụ thể như sau: HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY … Đọc Thêm

Cách hạch toán TK 213 – Tài sản cố định vô hình theo TT 200

Cách hạch toán TK 213 – Tài sản cố định vô hình theo TT 200

APECTAX xin hướng dẫn các bạn cách hạch toán Tài khoản 213 - Tài sản cố định vô hình theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ( Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15 & Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung, phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu của tài khoản này được hướng dẫn cụ thể như sau: HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN … Đọc Thêm

Cách hạch toán TK 214 – Hao mòn tài sản cố định theo TT 200

Cách hạch toán TK 214 – Hao mòn tài sản cố định theo TT 200

APECTAX xin hướng dẫn các bạn cách hạch toán Tài khoản 214 - Hao mòn tài sản cố định theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ( Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15 & Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung, phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu của tài khoản này được hướng dẫn cụ thể như sau: HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN … Đọc Thêm

Cách hạch toán TK 217 – Bất động sản đầu tư theo TT 200

Cách hạch toán TK 217 – Bất động sản đầu tư theo TT 200

APECTAX xin hướng dẫn các bạn cách hạch toán Tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ( Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15 & Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung, phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu của tài khoản này được hướng dẫn cụ thể như sau: HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG … Đọc Thêm

Cách hạch toán TK 221 – Đầu tư vào công ty con theo TT 200

Cách hạch toán TK 221 – Đầu tư vào công ty con theo TT 200

APECTAX xin hướng dẫn các bạn cách hạch toán Tài khoản 221 - Đầu tư vào công ty con theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ( Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15 & Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung, phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu của tài khoản này được hướng dẫn cụ thể như sau: HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN … Đọc Thêm

Trang 1 trên 212