Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 chuẩn

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 chuẩn nhất

I. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHI TRẢ THU NHẬP (TCTTN)

1. Nghĩa vụ QTT TNCN

TCTTN thuộc loại chịu thuế TNCN đối với TN từ tiền công – lương có nghĩa vụ khai QTT TNCN và QTT TNCN cho cá nhân ủy quyền mà không cần biết có phát sinh khấu trừ thuế hay không.

– Nếu tổ chức, cá nhân ko phát sinh trả thu nhập thì không phải khai QTT TNCN

– DN bảo hiểm, bán hàng đa cấp, xổ số không phải khai QTT TNCN đối với trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN của các cá nhân làm đại lý BH, XS, bán hàng đã cấp.

2. Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN

– Đối với TCTTN chưa kê khai thuế qua mạng: nộp tại cục thuế, chi cục thuế trực tiếp quản lý TCTTN

– Đối với TCTTN đã đăng ký & kê khai thuế qua mạng iHTKK thì không phải qua CQT để nộp QTT TNCN bằng giấy

3. Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN:

Tờ khai số 05/KK-TNCN và các PL 05-3/BK-TNCN, 05-2/BK-TNCN, 05-1/BK-TNCN.

Giảm trừ gia cảnh đối với ng phụ thuộc:

Người phụ thuộc đã đăng ký và có đầy đủ hồ sơ chứng tỏ ng phụ thuộc theo quy định tại khoản 1 điều 9 TT 111/2013 thì được tính giảm trừ gia cảnh năm 2015, bao gồm cả trường hợp người phục thuộc chưa được CQT cấp mã số thuế.

TCTTN có nghĩa vụ kê khai thuế toàn bộ người phụ thuộc đã tính giảm trừ trong năm 2015 vào PL bảng kê 05-3/BK-TNCN. Đối với trường hợp người phục thuộc đã được cấp MST thì chỉ cần kê khai thông tin tại tiêu thưucs [06] “STT”, [07] “Họ tên người nộp thuế”, [08] “MST của người nộp thuế”, [09] “Họ tên Ng phụ thuộc”, [11] “Mã số thuế của người phụ thuộc”, [14] “Mối Quan hệ với người nộp thuế”, [21] “Tim tính giảm trừ từ tháng”, [22] “Time tính giảm trừ đến tháng”

4. Thi hành quyết toán thuế TNCN:

TCTTN thông tin với các cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền công – lương thuộc diện ủy quyền cho TCTTN dể cá nhan lập ủy quyền quyết toán thuế theo mẫu 02/UQ-QTT-TNCN ban hành theo TT 92 gửi TCTTN.

TCTTN chỉ được quyết toán thuế TNCN cho cá nhân đối với khoản thu nhập từ tiền công lương do chính TCTTN chi trả.

Những trường hợp thuộc diện ủy quyền QTT TNCN: Xem tại đây: Các trường hợp được ủy quyền QTT TNCN

Quy trình thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân

4.1 Update mã số thuế của các cá nhân.

4.2 Tải về và cài phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Vào trang http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai, http://www.kekhaithue.gdt.gov.vn tải phần mềm sử dụng. Các bạn phải sử dụng phiên bản HTKK 3.3.5, iTaxviewer 1.1.3 trở lên iHTKK 3.1.6.

4.3 Nhập dữ liệu vào PL bảng kê trước, dữ liệu từ phụ lục tự động chuyển sang tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

4.4 Kết xuất dữ liệu ra excel lưu giữ tại tổ chức trả thu nhạp, và kế xuất dữ liệu ra file XML gửi cho cơ quan thuế. Cách kế xuất dữ liệu xem tại đây.

4.5 Gửi hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

– Trường hợp tổ chức trả thu nhập khai thuế điện tử

Dùng phần mềm kê khai điện tử iHTKK 3.1.6 trở lên, đăng nhập vào http://www.kekhaithue.gdt.gov.vn để gửi file dữ liệu.

Nếu sử dụng dịch vụ TVAN thực hiện gửi file dữ liệu qua các nhà CC dịch vụ, không cần gửi hồ sơ QTT bản giấy.

– Đối với tổ chức trả thu nhập chưa khai thuế điện tử.

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN gồm: hồ sơ QTT TNCN bản giấy có ký tên, đóng dấu, dữ liệu XML

+ Gửi file dữ liệu quyết toán thuế cho cơ quan thuế theo một trong các hình thức sau đây:

Gửi file dữ liệu trên trang điện tử http://www.tncnonline.com.vn hoặc ghi file dữ liệu vào USB rồi gửi tại bộ phận một cửa hoặc địa điểm nhận quyết toán thuế TNCN của cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

+ Gửi hò sơ quyết toán thuế bản giấy cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý

TCTTN phải đóng bìa tệp vào hồ sơ bản giấy và file dữ liệu gửi đến trước hoặc đồng thời cùng bản giấy.

4.6 Phải theo dõi kết quả gửi file dữ liệu:

+ Truy cập http://www.tncnonline.com.vn cho TCTTN chưa khai thuế điện tử

+ Truy cập http://www.nhantokhai.gdt.gov.vn cho TCTTN khai thuế điện tử.

5. Hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN

– Muộn nhất ngày 30/03/2016

II. CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN CÔNG – LƯƠNG

1. Trường hợp cá nhân trực tiếp QTT TNCN với CQT:

Có thuế nộp thừ đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo

– Có thuế phải nộp thêm.

Trừ các trường hợp dưới đây:

– Cá nhân được ng sử dụng LĐ mua BH nhân thọ (trừ BH hưu trí tự nguyện), BH không bắt buộc khác có tích lũy về phí BH mà ng SDLĐ hoặc DNBH đã khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí BH tương ứng với phần người sử dụng lao động thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

2. Địa điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN:

– Địa điểm tại Cục thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ khai thuế trong năm:

Áp dụng cho cá nhân có thu nhập từ tiền công – lương trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế.

Địa điểm tại Chi cục thuế hoặc Cục thuế trực tiếp quản lý TCTTN:

Áp dụng cho cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một tổ chức trả thu nhập.

Nếu cá nhân có sự thay đổi nơi làm việc và đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức trả thu nhập cuối cùng thì nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN tại cơ quan thuế quản lý TCTTN cuối cùng, nếu không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại TCTTN cuối cùng thì nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho Chi cục thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú)

– Địa điểm tại Chi cục huế nơi cá nhân cư trú (tạm trú hoặc thường trú)

Áp dụng cho cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một TCTTN.

Nếu cá nhân có thay đỏi nơi làm việc và đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại TCTTN cuối cùng thì nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN tại cơ quan thuế quản ly TCTTN cuối cùng, nếu không tihs giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại TCTTN cuối cùng thì nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (tạm trú hoặc thường trú).

– Địa điểm tại Chi cục thuế nơi cá nhân cư trú (tạm trú hoặc thường trú)

Áp dụng cho:

+ Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương – công tại 1 hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm làm quyết toán không làm việc tại tổ chức trả thu nhập nào.

+ Cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức trả thu nhập nào.

+ Cá nhân không ký HĐLĐ, hoặc ký HĐLĐ dưới 03 tháng hoặc ký HĐ cung cáp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi chưa được tổ chức trả thu nhập khấu trừ hoặc đã được tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10%.

3. Hồ sơ quyết toán thuế TNCN gồm có:

Bản chụp các loại chứng từ hóa đơn chứng minh khoản đóng góp từ thiện, khuyến học, nhân đạo,…

– Bản chụp chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, tạm nộp trong năm, số thuế đã tạm nộp ở nước ngoài.

– Tờ khai mẫu 09/KK-TNCN, PL mẫu 09-1/PL-TNCN, PL 09-3/PL-TNCN (nếu cá nhân có đăng ký giả trừ gia cảnh)

Cá nhân phải cam kết chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của các bản chụp.

4. Cá nhân quyết toán thuế TNCN thi hành các thủ tục sau:

4.1 Cài phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế TNCN: tải phần mềm HTKK mới nhất.

4.2 Khai QTT: nhập dữ liệu vào các PL bảng kê trước, dữ liẹu từ PL sẽ tự update sang tờ khai QTT.

4.3 Kết xuất dữ liệu ra XML gửi cho Cơ quan thuế theo một trong các hình thức.

– Ghi vào USB gửi trực tiếp tại bộ phận một của hoặc địa điểm tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế TNCN của cơ quan thuế.

– Thông quan website: http://www.tncnonline.com.vn.

File dữ liệu phải gửi đến đồng thời hoặc trước cùng bản giấy.

4.4. Gửi hồ sơ quyết toán thuê TNCN bản giấy

Cá nhân chuẩn bị nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân bản giâ, đóng trong bìa tệp, ký tên đóng dấu và gửi trực tiếp tại bộ phận một của hoặc địa điểm tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế TNCN của cơ quan thuế.

5. Hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN:

– Muộn nhất 30/03/2016, nếu cá nhân có số thuế nộp thừa thì đề nghị hoàn thuế.

III. Mức phạt vi phạm hành chính với hành vi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN không trong thời hạn quy định:

a, 01 – 05 ngày không có tình tiết giảm nhẹ: phạt cảnh cáo.

b, 01 – 10 ngày: phạt tiền 400 ngàn đến 1 triệu đồng.

c, 10 – 20 ngày: phạt tiền 800 ngàn đến 2 triệu đồng.

d, 20 – 30 ngày: phạt tiền 1,2 triệu đến 3 triệu đồng.

e, 30 – 40 ngày: phạt tiền 1,6 triệu đến 4 triệu đồng.

f, 40 – 90 ngày hoặc quá 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp: phạt tiền 2 triệu đến 5 triệu đồng.

Chú ý:

– Tổ chức, cá nhân nộp tiền thuế qua mạng, tiền mặt hoặc chuyển khoản vào kho bạc nhà nước hoặc các ngân hàng ủy nhiệm thu của Kho bạc nhà nước

– Cá nhân, tổ chúc nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN phải sớm kê khai, nộp hồ sơ sơm trước hạn 30/03/2016, trành nộp hồ sơ vào ngày cuối làm quá tải hệ thống. Đối với cá nhân nộp hồ sơ hoàn thúe TNCN không bị không chế hạn nộp hồ sơ sau ngày 30/03/2016.

Kế toán thuế Apec ( Apectax) chúc các bạn quyết toán thuế TNCN kịp thời và chính xác!

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————

CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ APEC(APECTAX)

Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999

Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: ketoanthueapec.com

————————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan