Hệ thống văn bản thuế mới số 02 tháng 07 năm 2017

APECTAX xin gửi các bạn hệ thống văn bản thuế mới số 02 tháng 07 năm 2017 gồm các công văn mới nhất hướng dẫn về thuế trong từng trường hợp cụ thể. Việc cập nhật kịp thời các văn bản thuế mới sẽ giúp các bạn tránh được rủi ro tiềm ẩn về kế toán & thuế trong tương lai. Trong bản tin thuế mới lần này có các văn bản thuế mới tiêu biểu như sau: 

I. CÔNG VĂN

1. Công văn số 2932/TCT-CS ngày 03/7/2017 về thuế GTGT dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi.

Trường hợp doanh nghiệp đầu tư dự án xây dựng trang trại chăn nuôi gia súc (gia cầm) để cho thuê và doanh nghiệp đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam và Công ty TNHH Thực phẩm CJ Vina để cho thuê lại trang trại chăn nuôi dùng để chăn nuôi gia súc (gia cầm) thì Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất xử lý của Cục Thuế tỉnh Bình Phước tại công văn số 770/CT-KTT1 ngày 12/4/2017 nêu trên. Trường hợp doanh nghiệp đầu tư cho thuê một thời gian, sau đó sử dụng để sản xuất hàng hóa thuộc diện không chịu thuế GTGT thì phải thực hiện truy thu số thuế GTGT đã được hoàn tương ứng với giá trị còn lại của tài sản cố định.

2. Công văn số 2934/TCT-CS ngày 03/7/2017 về giá tính thuế GTGT và giá vốn của bất động sản

Tại thời điểm cổ phần hóa, Công ty đã đánh giá lại quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, phần giá trị tăng thêm đã được nộp về đơn vị chủ quản (hoặc đã ghi tăng phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp) thì giá vốn của bất động sản là giá trị đã được đánh giá lại khi cổ phần hóa”.

3. Công văn số 2935/TCT-CS ngày 03/7/2017 về tỷ giá tính thuế của Nhà thầu nước ngoài

Trường hợp NTNN nhận được doanh thu bằng ngoại tệ (NTNN không có tài khoản mở tại NHTM tại Việt Nam) thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam như sau:

– Đối với giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày 04/01/2016 (ngày Quyết định số 2730/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành): Quy đổi doanh thu bằng ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán.

– Đối với giai đoạn từ ngày 04/01/2016 cho đến nay: Quy đổi doanh thu bằng ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đồng đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước công bố theo Quyết định số 2730/QĐ-NHNN nêu trên tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán.

NTNN phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam tại thời điểm lập hóa đơn, không phải tỷ giá quy định tại hợp đồng.

4. Công văn số 2956/TCT-CS ngày 05/7/2017 về về thủ tục về thuế khi thay đổi trụ sở chi nhánh

Người nộp thuế có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi thay đổi địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ. Người nộp thuế nộp hồ sơ thay đổi thông tin theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 95/2016/TT-BTC, sau đó cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi thực hiện đối chiếu nghĩa vụ đến thời điểm thay đổi địa chỉ trụ sở với người nộp thuế chậm nhất không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan Thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định của doanh nghiệp.

Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng thì thực hiện như sau:

+ Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi.

+ Đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến và được sử dụng ngay hóa đơn.

5. Công văn số 2978/TCT-CS ngày 06/7/2017 về việc xuất hóa đơn của các Cơ sở lưu trú ở Việt Nam  và thuế nhà thầu đối với hoạt động đặt phòng trực tuyến thông qua các Công ty có trụ sở tại nước ngoài (NTNN) kinh doanh đặt phòng tại Việt Nam theo hình thức trc tuyến.

Do khách hàng là người trực tiếp sử dụng dịch vụ phòng của các Cơ sở lưu trú, NTNN chỉ là đơn vị trung gian môi giới đặt phòng hưởng hoa hồng nên Cơ sở lưu trú có trách nhiệm lập hóa đơn giao cho khách hàng theo giá bán đã bao gồm cả tiền hoa hồng phải trả cho NTNN. Cơ sở lưu trú được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với khoản tiền hoa hồng trả cho NTNN và được khấu trừ số thuế GTGT nộp hộ NTNN theo quy định hiện hành.

6. Công văn số 5396/BTC-TCT ngày 25/4/2017 về chính sách thuế TNDN.

Trường hợp cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân (người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân), tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp tư nhân, đã góp đủ vốn đầu tư theo đăng ký, có thực hiện vay vốn theo hướng dẫn tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước, nếu khoản chi phí lãi vay mà cá nhân chủ doanh nghiệp tư nhân đã trả cho tổ chức tín dụng phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân và có đủ chứng từ theo quy định của pháp luật thì khoản chi trả lãi vay được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

II. LUẬT

Ngày 12/6/2017, Quốc hội thông qua Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chúng tôi xin giới thiệu một số điểm quan trọng như sau:
Đối tượng áp dụng

  1. Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật này.
  2. Cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nội dung hỗ trợ cụ thể

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được chuyển đổi từ hộ kinh doanh nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 của Luật này sẽ được hỗ trợ như sau:
– Được tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp;
– Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp, phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu và các khoản phí, lệ phí đăng ký đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;
– Được miễn lệ phí môn bài, tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;
– Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;
– Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
– Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai.
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực kể từ 01/01/2018.

III. CHƯƠNG TRÌNH “ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP”

Nhằm thúc đẩy việc triển khai thực hiện thành công Nghị Quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, đặc biệt hướng tới hỗ trợ khởi nghiệp đối với các doanh nghiệp mới thành lập và các doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thuế, Tổng cục Thuế Việt Nam đã xây dựng chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp” của ngành thuế cả nước, gửi kèm theo công văn số 3067/TCT-TTHT ngày 12/7/2017.

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Thuế và Hội Tư vấn thuế Việt Nam số 1016/QCPH/TCT-HTVT ký ngày 03/6/2016, nhằm góp sức cùng với ngành thuế thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Hội Tư vấn thuế Việt Nam đã gửi công văn số 26 /HTVT đề nghị các Đại lý thuế trong cả nước, các Hội viên của Hội phối hợp, chung tay cùng các cơ quan thuế địa phương triển khai chương trình Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp do Tổng cục Thuế phát động.

Trân trọng.

Chúc các bạn thành công! Nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên hệ với chúng tôi:
——————————————————————————
CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ APEC(APECTAX)

Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999

Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: ketoanthueapec.com

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan