Hệ thống văn bản thuế mới số 01 tháng 01 năm 2017

APECTAX xin gửi các bạn hệ thống văn bản thuế mới số 01 tháng 01 năm 2017 gồm các công văn mới nhất hướng dẫn về thuế trong từng trường hợp cụ thể. Việc cập nhật kịp thời các văn bản thuế mới sẽ giúp các bạn tránh được rủi ro tiềm ẩn về kế toán & thuế trong tương lai. Trong bản tin thuế mới lần này có các văn bản mới về thuế tiêu biểu như sau: 

1. Công văn 6051/TCT-CS ngày 27/12/2016 Về việc thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ sửa chữa phần mềm.

Tại khoản 10 Điều 3 Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin quy định như sau:

“10. Dịch vụ phần mềm là hoạt động trực tiếp hỗ trợ, phục vụ việc sản xuất, cài đặt khai thác, sử dụng, nâng cấp, bảo hành, bảo trì phần mềm và các hoạt động tương tự khác liên quan đến phần mềm.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp, Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam sử dụng dây chuyền sản xuất cám viên được điều khiển vận hành bằng hệ thống máy tính dựa trên phần mềm chuyên dùng do Công ty Repete Corporation cung cấp và cài đặt. Trong quá trình hoạt động, phần mềm của chương trình điều khiển máy ép viên cám (nằm trong dây chuyền sản xuất cám viên) không hoạt động được, Công ty ký hợp đồng với nhà cung cấp là Công ty Repete Corporation để nhà cung cấp thực hiện “Dịch vụ sửa chữa chương trình Repete trực tuyến” thì dịch vụ sửa chữa chương trình Repete trực tuyến nêu trên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 21 Điều 4 Thông tư số 219/2013-TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

2. Công văn số 18512/BTC-TCT ngày 27/12/2016 Về việc hạch toán chi phí môi giới và thuế khi hợp tác kinh doanh với cá nhân.

Trường hợp Công ty ký hợp đồng với cá nhân để thực hiện các hoạt động môi giới bán hàng hoá và cá nhân được hưởng tiền hoa hồng môi giới thì thu nhập cá nhân được xác định là tiền lương tiền công. Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân nếu khoản trả từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên.

Theo trình bày của Công ty CP Tư vấn Đầu tư Rainwater: Công ty ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với cá nhân không kinh doanh để cùng thực hiện dịch vụ cho khách hàng. Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo hình thức Công ty xuất hoá đơn giá trị gia tăng cho khách hàng, cá nhân được hưởng 40% giá trị hợp đồng (hợp tác kinh doanh theo hình thức chia doanh thu).

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với cá nhân phát sinh doanh thu thì khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng theo hợp đồng, Công ty có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, xác định thu nhập tính thuế TNDN theo quy định. Căn cứ chứng từ chi theo hợp đồng hợp tác kinh doanh và khoản chi này có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thì Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác đinh thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định.

Khi Công ty chia lại 40% doanh thu cho cá nhân, Công ty có trách nhiệm khai và nộp thuế thay thuế TNCN cho cá nhân hoặc cá nhân tự kê khai, nộp thuế TNCN đối với thu nhập nhận được từ hợp đồng hợp tác kinh doanh.

3. Công văn số 6144/TCT-KK ngày 30/12/2016 về việc kê khai tiền hoàn của khoản chậm nộp do cơ quan Hải Quan phạt trước đó hoàn lại.  

Khoản tiền phạt chậm nộp theo quyết định số 206/QĐ-HQCT ngày 25/05/2016 của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ thu phạt do Công ty TNHH King Group khai sai mã số hàng hóa nhập khẩu được công ty ghi nhận là chi phí không được trừ là đúng quy định.

Khi Cục Hải quan thành phố Cần Thơ xử lý khiếu nại và hoàn trả lại tiền phạt chậm nộp cho Công ty TNHH King Group thì khoản tiền phạt được hoàn lại này không phải là doanh thu hay thu nhập của doanh nghiệp. Do vậy, khoản tiền phạt được hoàn lại của Công ty TNHH King Group không tham gia vào thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp để kê khai, nộp thuế theo quy định.

4. Công văn số 04/TCT-CS ngày 03/01/2017 Về việc xử lý thuế GTGT đầu vào của TSCĐ đã khấu trừ khi doanh nghiệp phá sản.

Trường hợp Công ty TNHH Kur Bong Zipper Vina có mua TSCĐ từ năm 2003 – 2005 để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, Công ty đã được Cục Thuế tỉnh Bình Dương giải quyết hoàn thuế GTGT đầu vào của TSCĐ, năm 2015 Công ty bị tuyên bố phá sản theo Quyết định của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương thì số thuế GTGT đầu vào của TSCĐ đã được hoàn nêu trên không xử lý lại.

Trường hợp Tổ quản lý, thanh lý tài sản – TAND tỉnh Bình Dương (hoặc cá nhân, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản) bán thanh lý tài sản của Công ty TNHH Kur Bong Zipper Vina theo quy định của pháp luật về phá sản và pháp luật về bán đấu giá tài sản thì tài sản bán thanh lý của Công ty TNHH Kur Bong Zipper Vina phải thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

5. Công văn số 26/BTC-TCT ngày 03/01/2017 Về việc áp dụng thuế suất thuế TTĐB đối với Ô tô nhập khẩu từ 01/7/2016.

Tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu Ô tô trước ngày 01/7/2016 nhưng bán ra từ ngày 01/7/2016 thì khi bán ra cơ sở tính doanh phải kê khai nộp thuế TTĐB theo mức thuế suất quy định tại Luật số l06/2016/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế.”

Luật số 106/2016/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016, theo đó, từ ngày 01/7/2016, xe Ô tô dưới 24 chỗ khi bán ra phải kê khai nộp thuế TTĐB theo mức thuế suất quy định tại Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế Hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính là phù hợp với Luật số 106/2016/QH13. Do đó, kiến nghị cua Công ty TNHH Vận tải Trang Hà, Công ty TNHH TM DV XNK Hoàng Phước Minh, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ MT, Công ty TNHH Thương mại Thái Hoàng, Công ty TNHH Thương mại Hà Thu, Công ty TNHH Vĩnh Hoàng và Công ty TNHH PT TM&DV XNK Trường Thịnh về việc bãi bỏ nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính là không phù hợp.

6. Công văn số 37/TCT-CS ngày 05/01/2017 Về hóa đơn.

Trường hợp Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương khi thu tiền lãi từ hoạt động cho vay của các thành viên vay vốn, nếu số tiền lãi thu được từng thành viên vay vốn từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần thực hiện xuất hóa đơn. Trường hợp nếu số tiền lãi thu được từng thành viên vay vốn dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương lập Bảng kê phải có tên từng thành viên vay vốn, mã số vay vốn của từng thành viên, số tiền vay vốn, số tiền lãi thực thu và cuối ngày lập một hóa đơn ghi số tiền lãi thu được trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê.

7. Công văn số 38/TCT-CS ngày 05/01/2017 Về chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất.

Đối với trường hợp doanh nghiệp chế xuất bán hàng hoá sản xuất ra vào thị trường nội địa:

Trường hợp từ ngày 01/1/2016, doanh nghiệp chế xuất được cơ quan có thẩm quyền cho phép bán hàng hóa do doanh nghiệp sản xuất vào thị trường nội địa theo quy định của pháp luật về đầu tư và thương mại thì sử dụng hóa đơn bán hàng trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” và làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Công ty phải hạch toán riêng doanh thu, chi phí hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam.

8. Công văn số 222/BTC-TCT ngày 06/01/2017 Về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản khác tỉnh.

Trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Minh Long (Công ty) là doanh nghiệp có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội và có chức năng kinh doanh bất động sản (phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản); năm 2014 Công ty có đầu tư xây dựng dự án Nhà ở xã hội tại thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Trường hợp Công ty thực hiện chuyển nhượng dự án bất động sản gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thành phố Biên hoà, tỉnh Đồng Nai vào quý III/2015 thì Công ty nộp hồ sơ khai thuế và thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý theo quy định tại cơ quan thuế nơi phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Kết thúc năm tính thuế 2015, Công ty làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho toàn bộ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đã tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý. Việc chuyển lỗ được thực hiện khi kết thúc năm tài chính và tại trụ sở chính (TP Hà Nội).

9. Công văn số 70/TCT-CS ngày 09/01/2017 Về chính sách thuế TNDN.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên tại công văn số 3728/CT-TTr2 nêu trên, Công ty TNHH Sản xuất vôi Bình Minh mua than tổng hợp của các cá nhân không kinh doanh với giá trị mua từ mỗi cá nhân cao hơn 100 triệu đồng/năm. Số tiền thanh toán cho từng lần mua than tổng hợp của Công ty đều có giá trị trên 20 triệu đồng và được Công ty thanh toán bằng tiền mặt.

Căn cứ các quy định và báo cáo cáo của Cục Thuế nêu trên, Công ty TNHH Sản xuất vôi Bình Minh không thuộc các trường hợp được lập bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN. Chi phí mua than tổng hợp của các cá nhân không kinh doanh được Công ty TNHH sản xuất vôi Bình Minh lập bằng bảng kê và thanh toán bằng tiền mặt không đủ điều kiện là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

10. Công văn số 74/TCT-CS ngày 09/01/2017 Về vướng mắc liên quan đến việc đánh giá lại tài sản.

Trường hợp năm 2015 Công ty Cổ phần Đường Khánh Hòa – KSC thuê tổ chúc có chức năng để đánh giá lại tài sản khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (từ Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên) và đã xác định giá trị tài sản của Công ty bằng chứng thư thẩm định giá thì căn cứ theo giá trị tài sản do cơ quan thẩm định giá đánh giá lại để xác định nghĩa vụ thuế. Việc Công ty TNHH Đường Khánh Hòa -KSC thay đổi giá trị tài sản đã được đánh giá lại khi thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, đã đăng ký doanh nghiệp và được cơ quan nhà nước chấp thuận là không phù hợp, do đó Công ty không được kê khai bổ sung quyết toán thuế TNDN theo giá trị tài sản tự xác định lại.

Trân trọng.

Chúc các bạn thành công! Nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên hệ với chúng tôi:
——————————————————————————
CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ APEC(APECTAX)

Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999

Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: ketoanthueapec.com

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan