Công văn 3848 – Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân của Thông tư 97/2016/TT-BTC

Công văn 3848 – Giới thiệu một số nội dung mới của Thông tư số 97/2016/TT-BTC hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2016. APECTAX xin gửi đến các bạn nội dung công văn như sau:

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC THU Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc
Số: 3848/TCT-TNCN  
V/v: Giới thiệu một số nội dung mới của Thông tư số 97/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2016

 Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương

Ngày 28/06/2016, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 97/2016/TT-BTC hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2016.

Tổng cục Thuế đề nghị các Cục thuế thực hiện phổ biến đến cán bộ thuế và thông báo đến người nộp thuế trên địa bàn quản lý các nội dung của Thông tư số 97/2016/TT-BTC nêu trên, trong đó trọng tâm vào một số nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:

 1. Phạm vi áp dụng

Thông tư số 97/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 ban hành thay thế Thông tư số 57/2009/TT-BTC ngày 24/3/2009 của Bộ Tài Chính và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2016. Tại Thông tư số 97/2016/TT-BTC chỉ hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN)  đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam. Các nội dung về chính sách miễn thuế TNCN cho các đối tượng nêu trên thực hiện theo quy định tại Quyết định số 07/2016/QĐ-TTg ngày 22/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ gồm: phạm vi, đối tượng được miễn thuế; điều kiện miễn thuế; thu nhập miễn thuế.

2. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế

Theo hướng dẫn tại điều 2 Thông tư số 97/2016/TT-BTC thì hồ sơ, thủ tục miễn thuế hướng dẫn chi tiết theo trình tự thực hiện, cụ thể như sau:

2.1. Hồ sơ miễn thuế

2.1.1. Hồ sơ miễn thuế bao gồm:

 – Công hàm của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam kèm theo Danh sách Nhân viên Việt Nam được miễn thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu số 01/DSMT-LHQ ban hành kèm theo Thông tư này).

 – Bản sao hợp đồng lao động.

2.1.2. Hồ sơ miễn thuế đối với trường hợp có thay đổi về Nhân viên Việt Nam do tuyển dụng mới hoặc chấm dứt hợp đồng bao gồm:

 – Công hàm của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam kèm theo Danh sách Nhân viên Việt Nam được miễn thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu số 02/TĐDSMT-LHQ ban hành kèm theo Thông tư này).

 – Bản sao hợp đồng lao động (đối với Nhân viên Việt Nam tuyển dụng mới).

2.1.3. Hồ sơ miễn thuế được lập thành 02 bản.

Trước đây:

Hồ sơ miễn thuế bao gồm: 01 bản Danh sách nhân viên Việt Nam theo mẫu đính kèm..

2.2. Thời hạn nộp hồ sơ miễn thuế

Hướng dẫn cụ thể thời hạn nộp hồ sơ miễn thuế đối với từng trường hợp:

2.2.1. Tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam mới thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam gửi hồ sơ miễn thuế trong vòng 30 ngày kể từ ngày Người đướng đầu của tổ chức này trình Ủy nhiệm thư lên đại diện có thẩm quyền của Việt Nam.

2.2.2. Tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam đã có văn phòng đại diện tại Việt Nam trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành chưa gửi hồ sơ miễn thuế thu nhập cá nhân thì gửi hồ sơ miễn thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại Thông tư này trong vòng 30 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

2.2.3. Trường hợp cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam tuyển dụng mới hoặc chấm dứt hợp đồng lao động đối với nhân viên Việt Nam thì gửi hồ sơ miễn thuế đối với Nhân viên Việt Nam có thay đổi chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo liền kề tháng có phát sinh thay đổi.

Trước đây:

Thời hạn nộp hồ sơ miễn thuế chậm nhất là ngày 30/5/2009.

2.3. Nơi nộp hồ sơ miễn thuế

Cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam gửi hồ sơ miễn thuế đến Bộ Ngoại Giao (Cục Lễ tân Nhà nước).

Trước đây:

Nơi nộp hồ sơ miễn thuế là Cục thuế tỉnh, thành phố nơi văn phòng đóng trụ sở.

2.4. Thủ tục miễn thuế

Bộ Ngoại giao (Cục Lễ tân Nhà nước) có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận và gửi Danh sách Nhân viên Việt Nam được miễn thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu số 01/DSMT-LHQ ban hành kèm theo Thông tư này) hoặc Danh sách thay đổi Nhân viên Việt Nam được miễn thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu số 02/TĐDSMT-LHQ ban hành kèm theo Thông tư này) đến Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt văn phòng cơ quan đại diện của tổ chứng quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam để hoàn thành thủ tục miễn thuế, trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ miễn thuế.

Trước đây:

Trưởng đại diện văn phòng của các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam chịu trách nhiệm về tính chính xác của danh sách nhân viên được miễn thuế thu nhập đã nộp cho cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
–         Như trên; PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
–         Lãnh đạo tổng cục (để b/c);
–         Các vụ, đơn vị thuộc TCT;
–         Lưu: VT, TNCN. Cao Anh Tuấn

Lưu ý: Các văn bản dạng hành chính CÔNG VĂN hoàn toàn chỉ có tính chất tham khảo. Quy định tại các văn bản này không có giá trị áp dụng chung cho mọi trường hợp. Với từng trường hợp của đơn vị, cá nhân, Quý vị cần tham khảo ý kiến của chuyên gia để nhận được hướng dẫn cụ thể và chính xác nhất.

Chúc các bạn thành công! Nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên hệ với chúng tôi:


CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ APEC[APECTAX]

Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999

Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: ketoanthueapec.com

——————————————————————-

 

====>>> TẢI CÔNG VĂN TẠI ĐÂY

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan