Công văn 3815. Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

Nhà nước khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử. Vậy để các đơn vị hiểu rõ hơn về việc thực hiện hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3815/TCT-DNL ngày 22/08/2016 để  hướng dẫn Công ty cổ phần thương mại Cổng Vàng thực hiện. APECTAX xin trình bày chi tiết nội dung của công văn như sau:

BỘ TAI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC THU Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc
Số: 3815/TCT-DNL
V/v: Hướng dẫn thực hiện hóa đơn diện tử Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2016

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Cổng Vàng

Tổng cục thuế nhận được công văn số 199/2016/CV của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Cổng Vàng được miễn tiêu thức chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử. Về nội dung này, sau khi xin ý kiến và được Bộ Tài Chính đống ý, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 điều 1 nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi điều 5 nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/15/2014 của Chính phủ quy định:

“5. Tổ chức kinh doanh có thể dồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau. Nhà nước khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử”

Căn cứ điển e khoản 1 và khoản 2 điều 6 thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ tài chính hướng dẫn về nội dung của hóa đơn điện tử:

“1. Hóa đơn điện tử phải có các nội dung sau:

………

e) Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.

…….

 2 . Một số trường hợp hóa đơn điện tử không có đầy đủ các nội dung bắt buộc được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ tài chính.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Cổng Vàng sử dụng phần mềm quản lý bán hàng tập trung, thống nhất trên toàn hệ thống và phần mềm bán hàng được kết nối trực tiếp với phần mềm lập hóa đơn điện tử thì hóa đơn điện tử của công ty và các chi nhành sử dụng cho dịch vụ ăn uống không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.

Tổng cục thuế thông báo để Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Cổng Vàng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

–         Như trên;

–         Tổng cục thuế TP Hà Nội;

–         Vụ CS. PC, Cục CNTT;

–         Website TCT;

–         Lưu: VT, DNL(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

ĐẶNG NGỌC MINH

Lưu ý: Các văn bản dạng hành chính CÔNG VĂN hoàn toàn chỉ có tính chất tham khảo. Quy định tại các văn bản này không có giá trị áp dụng chung cho mọi trường hợp. Với từng trường hợp của đơn vị, cá nhân, Quý vị cần tham khảo ý kiến của chuyên gia để nhận được hướng dẫn cụ thể và chính xác nhất.

Chúc các bạn thành công! Nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên hệ với chúng tôi:


CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ APEC[APECTAX]

Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999

Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: ketoanthueapec.com

——————————————————————-

====>> Tải công văn TẠI ĐÂY

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan