Công văn 2904/TCT-TNCN Về chi phí tiền lương của chủ Công ty TNHH MTV

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

Số: 2940/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày  30  tháng 06 năm 2016

Kính gửi :    – Cục thuế tỉnh Phú Thọ

– Công ty TNHH FABCHEM VINA

(Địa chỉ: Cụm công nghiệp làng nghề Nam Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ)

Trả lời công văn số 2072/CT-TNCN ngay 11/5/2016 của Cục thuế tỉnh Phú Thọ, công văn ngày 10/6/2016 của Công ty TNHH FABCHEM VINA về việc chi phí tiền lương, tiền công của chủ công ty TNHH một thành viên do một cá nhân làm chủ đồng thời trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh. Vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về chi phí tiền lương, tiền công của chủ Công ty TNHH một thành viên do một cá nhân làm chủ:

Tại khoản d, điểm 2.6, Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị

định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đông thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh”.

Theo hướng dẫn nêu trên thì khoan tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ) trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp, không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của chủ doanh nghiệp.

2. Về chi thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của Hội đồng quản trị:

Tại khoản d, điểm 2, Điều 2, Chương I Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá

nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn :

“Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động:

d) Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản

lý các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác”.

Theo hướng dẫn nêu trên thì khoản thù lao trả cho các sáng lập viên hoặc cho các thành viên hội đồng quản trị doanh nghiệp mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh thì khoản thù lao này phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Phú Thọ biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;

– Vụ Pháp chế (TCT);
– Website TCT;
– Lưu: VT, TNCN (6b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ THUẾ TNCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

Nguyễn Duy Minh

Lưu ý: Các văn bản dạng hành chính CÔNG VĂN hoàn toàn chỉ có tính chất tham khảo. Quy định tại các văn bản này không có giá trị áp dụng chung cho mọi trường hợp. Với từng trường hợp của đơn vị, cá nhân, Quý vị cần tham khảo ý kiến của chuyên gia để nhận được hướng dẫn cụ thể và chính xác nhất.

Trân trọng!

Chúc các bạn thành công! Nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên hệ với chúng tôi:


CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ APEC[APECTAX]

Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999

Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: ketoanthueapec.com

——————————————————————-

 

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan