Cách lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản trên Excel

Bài viết này Kế toán thuế Apec (APECTAX) xin hướng dẫn cách lập bảng cân đối sổ phát sinh tài khoản trên Excel chi tiết theo từng chỉ tiêu, cơ sở và nguyên tắc để lập được bảng cân đối số phát sinh tài khoản.

– Bảng cân đối số phát sinh tài khoản đươc dùng để phản ảnh tổng quát số phát sinh tăng giảm trong năm, số hiện có đầu năm, và số hiện có cuối năm được phân loại theo tài khoản kế toán của các loại tài sản, nợ phải trả doanh thu, nguồn vốn chủ sở hữu, thu nhập khác, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh của DN.
bang can doi phat sinh tai khoan

1. Cách lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản cụ thể từng chỉ tiêu như sau:

Cột 1: Số hiệu tài khoản:

– Viết số hiệu của ừng TK cấp 1 (hoặc cả TK cáp 1&2) DN sử dụng trong năm báo cáo

Cột 2: Tên tài khoản:

– Viết tên của từng TK theo thứ tự cá loại mà doanh nghiệp đang dùng.

Cột 3, 4: Số dư đầu năm:

– Phản ánh số dư nợ đầu năm và dư có đầu năm theo từng TK.

– Số liệu để viết được căn cứ vào nhật ký hoặc sổ cái, hoặc căn cứ vào số liệu viết ở cột 7, 8 của bảng cân đối tài khoản năm trước.

Cột 5, 6: Số phát sinh trong năm:

– Căn cứ vào tổng só phát sinh bên nợ, số phát sinh bên có của từng Tk trong năm báo cáo

– Số liệu để viết được căn cứ vào tổng số phát sinh bên nợ và tổng số phát sinh bên có của từng TK ghi trên sổ cái hoặc nhật ky trong năm bao cáo.

Cột 7, 8: Số dư cuối năm:

Dùng phản ánh số dư nợ cuối năm và số dư có cuối năm trong từng TK mục của năm báo cáo

– Số liệu này được tính bằng công thức:

Số dư cuối năm = Số dư đầu năm + Số phát sinh tăng – Số phát sinh giảm

2. Cách lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản trên Excel:

Lưu ý: Bài hướng dẫn này theo mẫu mà Kế toán thuế Apec (APECTAX) đã thiết kế.

Xem thêm: Mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo QĐ 48

Các bước lập bảng cân đối số phát sinh TK chi tiết như sau:

Trên nhật ký chung. Tạo thêm cột Tk cấp 1. Bằng cách copy cột Tk cấp 1 bên Danh mục Tk.

– Sử dụng hàm LEFT cho cột Tài khoản cấp 1 để lấy Tài khoản cấp 1 từ cột TK Nợ/TK có trên Nhật ký chung.

Cột mã TK, tên TK:

Dùng hàm VLOOKUP hoặc copy từ Danh mục tài khoản, tiếp theo xóa hết Tài khoản chi tiết (trừ các Tài khoản chi tiết của Tài khoản 333)

Chú ý: Phải đảm bảo rằng danh mục TK  luôn được cập nhật liên tục các TK về khách hàng và phải đầy đủ nhất

Cột dư có và dư nợ đầu kỳ:

– Dùng hàm VLOOKUP tìm ở cân đối phát sinh tháng 1 về hoặc số dư cuối năm trước về (dư đầu kỳ)

Cột phát sinh nợ, phát sính có trong năm:

– Dùng hàm SUMIF tổng hợp ở NKC về (dãy ô ĐK vẫn là cột TK nợ/ TK có)

Cột dư Nợ, dư Có cuối kỳ:

– Cột Nợ = Max (Số dư nợ đầu kỳ + số phát sinh nợ trong kỳ – số du có đầu kỳ – số phát sinh có trong kỳ,0)

– Cột có = Max (Số dư có đầu kỳ + số phát sinh có trong kỳ – số dư nợ đầu kỳ –  số phát sinh nợ trong kỳ,0)

Mục tổng cộng dùng hàm SUBTOTAL

Dùng hàm SUBTOTAL tính tổng cho từng tài khoản cấp 1 (chỉ cần tính cho những TK có chi tiết phát sinh)

Cú pháp: SUBTOTAL (9, dãy ô cần tính tổng)

Chú ý: Sử dụng hàm SUBTOTAL cho TK 333

Các chú ý khi lập xong bảng cân đối phát sinh TK:

Trên Cân đối phát sinh bên Nợ phải bàng tổng phát sinh bên Có.

– Tổng phát sinh nợ trên Cân đối phát sinh bằng tỏng Phát sinh Nợ trên Nhật ký chung

– Tổng phát sinh có trên Cân đối phát sinh bằng tổng Phát sinh có trên nhận ký chung

– TK loại 1 & 2 không có số dư bên có. Trừ các Tk 159, 131, 214…

– TK loại 3 & 4 không có số dư bên nợ. Trừ các TK 331, 3331, 421…

– TK loại 5 đến 9 cuối kỳ không có số dư.

– TK 112 phải khớp với Sổ phụ ngân hàng.

– TK 133, 3331 phải khớp với chỉ tiêu trên tờ khai thuế

– TK 156 phải khớp với dòng tổng cộng trên báo cáo NXT kho

– TK 142, 242 phải khớp với dòng tổng cộng trên bảng phân bổ 142, 242

– TK 211, 214 phải khớp với dòng tổng cộng trên Bảng khấu hao 211

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-

CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ APEC(APECTAX)

Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999

Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: ketoanthueapec.com

————————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan