Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương

Mẫu biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương giữa doanh nhgiệp với toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty về việc đăng ký thang bảng lương để gửi lên phòng LĐTBXH.

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
—–o0o——
 

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2015

BIÊN BẢN
(V/v: Thông qua hệ thống thang bảng lương)

1. Thời gian: 9h 00 phút ngày 01 tháng 01 năm 2015.

2. Địa điểm: Tại phòng họp CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC(APECTAX)
   – Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

3. Thành phần gồm:
– Ông: Nguyễn văn A                Chức vụ: Giám Đốc.
– Bà: Đặng thị B                        Chức vụ: Thư ký
– Cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.

4. Nội dung cuộc họp :

– Thực hiện Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.
– Căn cứ Quy định danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiếu vùng.
– Các thành viên trong Công ty nhất trí về hệ thống thang bảng lương mà Công ty đã đưa ra và áp dụng cho toàn thể CBCNV CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC(APECTAX) kể từ ngày 01/01/2015
– Biên bản được lập xong vào hồi 10h 30 ngày 01 tháng 01 năm 2015

5. Kết luận cuộc họp:
– Tất cả cán bộ công nhân viên trong Công ty đồng ý với hệ thống thang bảng lương do phòng hành chính xây dựng và cam kết tuân thủ thực hiện đúng ( phụ lục kèm theo).

GIÁM ĐỐC THƯ KÝ CUỘC HỌP
(Ký tê và đóng dấu) (Ký và ghi rõ họ tên)

 Tải về: Các bạn muốn tải về có thể:

– Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Xem thêm: Hồ sơ đăng ký thang bảng lương

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-
CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC (APECTAX)
Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: Ketoanthueapec.com
————————————————————————————

Các bạn muốn cập nhật tin tức - Chính sách Thuế - Kế toán mới vui lòng nhập số điện thoại và email vào ô bên dưới

Họ và tên:        
Email của bạn:
Số điện thoại:  

Tin Liên Quan